Verlenging van het bevallingsverlof voor zelfstandige vrouwen en vrijstelling van bijdragen na de bevalling vanaf 1 januari 2017

Auteur: Compass
Datum:

Zoals wij reeds hebben aangekondigd, wordt vanaf 1 januari 2017 het bevallingsverlof voor zelfstandige vrouwen verlengd met 4 bijkomende weken en komt er meer flexibiliteit.

Wij herinneren u aan 2 belangrijke maatregelen die in die zin werden genomen:

-Zelfstandige vrouwen hebben voortaan recht op 12 weken bevallingsverlof (4 weken meer dan vroeger). Het bevallingsverlof bestaat nog altijd uit 3 verplichte weken, met voortaan 9 facultatieve weken (10 weken bij de geboorte van een meerling).

-Het bevallingsverlof kan flexibel genomen worden: per week, voltijds of halftijds. Indien de zelfstandige vrouw een halftijdse beroepsactiviteit uitoefent tijdens de facultatieve periode van het bevallingsverlof, zal het forfaitaire bedrag van de wekelijkse vergoeding met de helft verlaagd worden en zal de facultatieve periode maximum 18 weken halftijds bevallingsverlof omvatten (20 weken bij de geboorte van een meerling).

De termijn waarin het bevallingsverlof moet opgenomen worden, wordt verhoogd van 21 naar 36 weken, te rekenen vanaf het einde van het verplichte postnatale verlof.

Het bevallingsverlof wordt vergoed. De moederschapsuitkering, uitbetaald door het ziekenfonds, bedraagt 458,31 € per week. Ingeval van halftijdse herneming van de zelfstandige activiteit, zal de uitkering voor de facultatieve weken bevallingsverlof 229,15 € per week bedragen.

Deze verbeteringen en vooral de soepelheid die verleend wordt binnen het kader van de termijn van 36 weken en de mogelijkheid om een halftijdse beroepsactiviteit uit te oefenen, dragen bij tot het versterken van het sociaal statuut van de zelfstandige vrouwen ingeval van moederschap en tot een betere combinatie van het beroepsleven met het gezinsleven.

Kwartaal vrijstelling sociale bijdragen met behoud van sociale rechten

U bent zelfstandige en u bent juist bevallen ? In dit geval kan u genieten van een vrijstelling van uw sociale bijdragen voor het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de bevalling, op voorwaarde dat u geniet van de moederschapsverzekering in het stelsel van de zelfstandigen.

Deze nieuwe maatregel geldt enkel voor bevallingen vanaf 1 oktober 2016.

De vrijstelling van sociale bijdragen kan dus pas ingaan vanaf het eerste kwartaal van 2017.

Tijdens dit vrijgesteld kwartaal behoudt u uw sociale rechten.

Hoe kunt u deze vrijstelling bekomen ?  U moet geen aanvraag indienen bij onze instelling om deze vrijstelling te bekomen. Ons Fonds zal uw sociale bijdrage annuleren wanneer wij van uw ziekenfonds de nodige informatie ontvangen hebben om u vrij te stellen.

Auteur: Compass

19/01/2017