Verlenging van de steunzones met achttien maanden

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

Eind april 2021 eindigden in principe de steunzones rond Genk en Turnhout. Doordat de coronacrisis een onverwachte rem zette op investeringen in deze gebieden, besliste men de toepassingsperiode te verlengen, en dit voor alle steunzones. Goed nieuws als u investeert in deze zones!

Waarom goed nieuws?

Werkgevers die een investering verrichten in een inrichting gelegen in een steunzone genieten een fiscale lastenverlaging. Ze worden tijdelijk vrijgesteld om 25% van de bedrijfsvoorheffing door te storten aan de Schatkist. Deze vrijstelling geldt enkel voor de bedrijfsvoorheffing die wordt berekend op bezoldigingen uitbetaald naar aanleiding van nieuwe arbeidsplaatsen die werden gecreëerd door de investering.

De vrijstelling is gelijk aan 25 % van de bedrijfsvoorheffing die wordt berekend op de lonen van de werknemers die tewerkgesteld worden in de nieuwe arbeidsplaatsen. Enkel de lonen van de werknemers die worden toegekend binnen de twee jaar vanaf het ogenblik van de invulling van de nieuwe arbeidsplaats komen in aanmerking voor de maatregel.

Verlenging van de steunzones

De coronacrisis zette een onverwachte rem op investeringen in steunzones zodat ondernemingen niet ten volle van de fiscale lastenverlaging konden genieten. Een verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones moet de ondernemingen daarom extra tijd en zuurstof geven.

Vlaamse gewest

Het Vlaamse gewest kent drie steunzones Ze situeren zicht rond Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde. De toepassingsperiode van elke steunzone wordt verlengd met achttien maanden:

Steunzone

Oorspronkelijke toepassingsduur

Verlenging tot

Genk

01/05/2015 – 30/04/2021

31/10/2022

Turnhout

01/05/2015 – 30/04/2021

31/10/2022

Zaventem-Vilvoorde

01/12/2018 – 30/11/2024

31/05/2026

Om een correct beeld te krijgen van de afbakening van de steunzones is het aangewezen om de door het Vlaamse Gewest ontwikkelde webapplicatie Geopunt te raadplegen (klik rechts op Landbouw, visserij en economie – Bedrijven – Steunzones).

Waalse gewest

De vier steunzones in het Waalse Gewest situeren zich rond Seraing, Sambreville, Charleroi en Frameries. De toepassingsperiode van elke steunzone wordt verlengd met achttien maanden:

Steunzone

Oorspronkelijke toepassingsduur

Verlenging tot

Seraing

01/11/2017 – 31/10/2023

30/04/2025

Sambreville

01/11/2017 – 31/10/2023

30/04/2025

Charleroi

01/11/2017 – 31/10/2023

30/04/2025

Frameries

01/11/2017 – 31/10/2023

30/04/2025

Het Waalse Gewest heeft een webapplicatie op zijn geoportaal ontwikkeld waarmee men op een eenvoudige manier kan controleren of een bepaald perceel of adres al dan niet in een steunzone of steungebied ligt.

Voor welke werkgevers?

De maatregel is hoofdzakelijk van toepassing op werkgevers die behoren tot de privésector. Zij worden opgesplitst in twee groepen: kmo’s en grote ondernemingen. De kmo’s genieten van meer gunstige voorwaarden voor de toepassing van de vrijstelling.

Een aantal werkgevers en sectoren worden uitgesloten van de toepassing van de maatregel.

Voorwaarden

Investering in een inrichting in de steunzone

Enkel werkgevers die investeringen verrichten in een inrichting die gelegen is in een steunzone komen in aanmerking voor de maatregel. Bovendien moet voor de investering een gewestelijke steun zijn verleend en moet de investering beantwoorden aan specifieke voorwaarden.

Voor de grote ondernemingen wordt de maatregel trouwens enkel toegepast voor zover de investering gebeurt in een inrichting die gelegen is in de Groep A van de steunzone. Dit zijn delen van de steunzones die binnen de steungebieden vallen die zijn opgenomen in de regionale steunkaart.

Creatie nieuwe arbeidsplaats

De investeringen moeten aanleiding geven tot het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen. Enkel een nieuwe arbeidsplaats die wordt gecreëerd door de investering en die wordt ingevuld binnen de termijn van 36 maanden na voltooiing van de investering, komt in aanmerking voor deze maatregel.

Behoud nieuwe arbeidsplaats

De vrijstelling van doorstorting wordt pas definitief toegestaan nadat de werkgever aantoont dat de nieuwe arbeidsplaats ten minste gedurende drie jaar behouden is gebleven. Bij grote ondernemingen moet de nieuwe arbeidsplaats behouden blijven gedurende ten minste vijf jaar.

Indienen formulier

Om aanspraak te maken op de vrijstelling moet een formulier, het formulier nr. 274SZ, op geldige wijze worden ingediend, ten laatste in de derde maand na de voltooiing van de investering. De vrijstelling kan pas ten vroegste worden berekend vanaf het ogenblik van de overlegging van het formulier.

Heeft u nog vragen?

Wenst u te weten of uw onderneming voldoet aan de voorwaarden om de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing te genieten, contacteer onze Legal Partners via legalpartners@partena.be voor een concrete analyse van uw situatie.

Bron: Persbericht van 2 april 2021 van de Minister van Financiën, Minister Van Peteghem verlengt steunzones met achttien maanden.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.