Verlenging van de steunmaatregel aan zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016

Auteur: Compass
Datum:

De steunmaatregel aan zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden als gevolg van de terroristische aanslagen werd verlengd voor de bijdrage van het vierde kwartaal 2016.

Er kan uitstel van betaling van sociale bijdragen worden gevraagd op voorwaarde dat de schriftelijke aanvraag voor 15 november 2016 wordt ingediend bij Partena Compass, Postbus 21000 te 1000 Brussel.  Uw aanvraag moet de kwartalen vermelden waarvoor u uitstel van betaling aanvraagt.

U moet bij uw aanvraag bewijsstukken toevoegen die aantonen dat uw activiteit nadelen heeft ondervonden door de aanslagen (bijvoorbeelden: omzetverlies, annulatie of vermindering van boekingen in een hotel, verminderd aantal toeristen in de kunststeden,…).

Deze maatregel is van toepassing voor alle zelfstandigen in hoofdberoep en voor alle meewerkende echtgenoten met een maxistatuut.

Indien u reeds vroeger gevraagd heeft om van deze maatregel te genieten (voor de eerste drie kwartalen van 2016) en indien u aan de vereiste voorwaarden voldeed, kan u ook genieten van deze verlenging voor de bijdrage van het vierde kwartaal 2016 door vóór 15 november 2016 een schriftelijke aanvraag in te dienen bij onze instelling. U moet enkel op uw aanvraag vermelden dat u ook uitstel van betaling wenst te bekomen voor de bijdrage van het vierde kwartaal 2016.

Wat moet op uw aanvraag vermeld worden?

Uw aanvraag moet het volgende hernemen:

  • uw naam, voornaam en woonplaats
  • de naam en de exploitatiezetel
  • uw ondernemingsnummer

Over welke bijdragen gaat het en tegen wanneer moeten deze betaald worden?

Dit uitstel van betaling heeft betrekking op de voorlopige bijdragen van het eerste tot en met het vierde kwartaal 2016 :

  • de bijdrage van het eerste kwartaal 2016 moet betaald zijn vóór 31 maart 2017
  • de bijdrage van het tweede kwartaal 2016 moet betaald zijn vóór 30 juni 2017
  • de bijdrage van het derde kwartaal 2016 moet betaald zijn vóór 30 september 2017
  • de bijdrage van het vierde kwartaal 2016 moet betaald zijn vóór 15 december 2017

Deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde sociale bijdragen.

Welke gevolgen heeft dit uitstel van betaling voor uw sociale rechten?

Uw sociale rechten worden gevrijwaard voor zover de sociale bijdragen betaald worden binnen de verlengde termijn. Een automatische kwijtschelding van de verhogingen zal u toegekend worden.

Indien u niet aan deze voorwaarde voldoet, zullen wij verplicht zijn om u verhogingen aan te rekenen en de eventueel toegekende sociale uitkeringen terug te vorderen.

Voor meer inlichtingen kunt u steeds contact opnemen met uw Customer Advisor bij Compass.

Auteur: Compass

20/10/2016