Verlenging van de bevriezing van de werkloosheidsuitkeringen

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

In onze infoflash van 13 mei 2020 hebben we u geïnformeerd over de maatregelen die de regering heeft genomen om de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen gedurende deze gezondheidscrisis te bevriezen.

Omdat deze crisis nog niet ten einde is, was het noodzakelijk om deze maatregelen aan te passen. Daarom werd het volgende beslist:

Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen 

 • De periode waarin de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen wordt bevroren, die aanvankelijk gepland was tot 30 juni, wordt verlengd tot 31 augustus 2020.
 • De situatie waarin de volledig werkloze zich dus bevindt op 1 april 2020 wordt verlengd met 5 maanden (i.p.v. de oorspronkelijk voorziene 3 maanden). De maanden april, mei en juni 2020 waren al geneutraliseerd. Nu worden ook de maanden juli en augustus 2020 geneutraliseerd.

Wat betreft de kunstenaars 

De bevriezing geldt ook voor het vaststellen van de referentieperiode van 12 en 18 maanden op basis waarvan wordt bepaald op kunstenaars het recht op werkloosheidsuitkeringen openen.

 • De referentieperiodes van 12 of 18 maanden worden geschorst gedurende de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020 (in plaats van 1 april 2020 tot 30 juni 2020 zoals oorspronkelijk voorzien).
 • De periode van 12 maanden die eindigt in de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020 wordt verlengd tot en met 31 december 2020.
 • De werknemers worden toegelaten tot het voordeel van de werkloosheidsuitkeringen zonder dat zij hoeven te voldoen aan de wachtvoorwaarden indien zij het bewijs leveren dat zij tussen 13 maart 2019 en 13 maart 2020 de volgende prestaties hebben geleverd:
  • hetzij ten minste 10 artistieke activiteiten, op voorwaarde dat voor die activiteiten RSZ-bijdragen werden ingehouden;
  • hetzij ten minste 10 technische activiteiten in de kunstensector, op voorwaarde dat voor die activiteiten RSZ-bijdragen werden ingehouden;
  • hetzij artistieke en/of technische activiteiten die overeenkomen met ten minste 20 dagen van activiteit.
 • Voor de werknemers die als gevolg van deze bepalingen recht krijgen op werkloosheidsuitkeringen vervalt dat recht op 1 januari 2021.

De personen die zich vanaf 1 april 2020 (of 13 maart 2020 voor wat betreft de referentieperiodes) in een van de hierboven beschreven situaties bevinden of bevonden, kunnen een aanvraag tot toegang tot of tot herziening van hun rechten indienen.

Bronnen:

 • Wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector, B.S. 27.07.2020;
 • Koninklijk Besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, B.S. 17.07.2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.