Verlenging moederschapsverlof voor zelfstandige vrouwen

Auteur: Partena Compass
Datum:

De Minister van Zelfstandigen en KMO’s heeft onlangs aan de regering een plan voorgesteld ten voordele van het vrouwelijke ondernemerschap. Eén van de maatregelen van dit plan was meer bepaald de verlenging van het moederschapsverlof voor zelfstandige vrouwen.

Dit is nu in orde !   Het Koninklijk Besluit dat het moederschapsverlof voor zelfstandige vrouwen verlengt, werd onlangs gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal in voege treden op 1 januari 2017.

Zelfstandige vrouwen hebben binnenkort recht op 12 weken moederschapsverlof (4 weken meer dan nu het geval is). Het moederschapsverlof zal nog steeds 3 verplichte weken omvatten en vanaf nu 9 facultatieve weken. De termijn waarin dit moederschapsverlof moet opgenomen worden, gaat van 21 naar 36 weken, te rekenen vanaf het einde van het verplichte postnatale verlof.

 Er zal een automatisch systeem voor de toekenning van 105 dienstencheques ingevoerd worden.

Zelfstandige vrouwen zullen bovendien hun moederschapsverlof op een flexibele manier kunnen nemen : per week, voltijds of halftijds. Indien zij een halftijdse beroepsactiviteit uitoefenen gedurende de facultatieve periode van het moederschapsverlof, zal het forfaitair bedrag van de wekelijkse vergoeding met de helft verminderd worden en zal de facultatieve periode bestaan uit maximum 18 weken halftijds moederschapsverlof.

Deze verbeteringen en vooral de soepelheid die toegekend wordt binnen het kader van de termijn van 36 weken en de mogelijkheid om een halftijdse beroepsactiviteit uit te oefenen, dragen bij tot de versterking van het sociaal statuut van de zelfstandige vrouwen ingeval van moederschap en tot de verzoening van het beroepsleven met het gezinsleven.

Bovendien maakt een maatregel die de vrijstelling van betaling van sociale bijdragen beoogt, met behoud van de rechten, voor het kwartaal dat volgt op de bevalling, momenteel het voorwerp uit van een wetsontwerp dat ook in voege zou treden op 1 januari 2017.

Auteur: Partena Compass

08/06/2016