Verlaagde opzeggingstermijnen en vier andere nieuwe maatregelen

Auteur: Yves Stox
Datum:

Het federale Parlement keurde eind maart opnieuw een aantal nieuwigheden goed die een impact zullen hebben op uw personeelsbeleid in 2018: de relancewet. Het is geen verrassing dat deze maatregelen nu het licht zien.

Ze maakten deel uit van het zomerakkoord dat de regering in 2017 overeenkwam. Een aantal maatregelen uit het zomerakkoord gingen al van start. Denk bijvoorbeeld aan de winstpremie (Memento van de werkgever december 2017).

Per maatregel geven we aan wat de maatregel voor u betekent en wanneer die van start gaat. Via onze infoflashes houden we u sowieso op de hoogte van de evoluties.

1. INKORTING EN MEER GELEIDELIJKE OPBOUW VAN DE OPZEGGINGSTERMIJNEN TIJDENS DE EERSTE ZES MAANDEN TEWERKSTELLING

Hieronder vindt u een vergelijking tussen de opzeggingstermijnen vandaag en in de toekomst. De nieuwe termijnen gelden enkel bij een ontslag door de werkgever.

Anciënniteit

< 1 maand

< 2 maand

< 3 maand

< 4 maand

< 5 maand

< 6 maand

< 7 maand

< 8 maand

Vandaag

2 weken

2 weken

2 weken

4 weken

4 weken

4 weken

6 weken

Toekomst

1 week

1 week

1 week

3 weken

4 weken

5 weken

6 weken

Inwerkingtreding: 1 mei 2018

De nieuwe opzeggingstermijnen gelden ook bij de beëindiging van de lopende arbeidsovereenkomsten. Betekent u als werkgever de opzegging vóór de inwerkingtreding van deze maatregel, dan blijven de huidige opzeggingstermijnen wel gelden.

2. JONGEREN AANWERVEN WORDT GOEDKOPER

U kunt als werkgever het brutoloon van jongeren verlagen.

Het loon kan verminderd worden met 6% bij een leeftijd van 20 jaar, met 12% bij een leeftijd van 19 jaar en met 18% bij een leeftijd van 18 jaar.

Bovenop het verlaagde brutoloon bent u de jongere een nettovergoeding verschuldigd. Het bedrag van die nettovergoeding moet de regering nog bepalen. U ontvangt een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor het bedrag van de nettovergoeding.

De belangrijkste voorwaarden

  • De jongere heeft nog geen werk.
  • U kent het sectorale minimumloon toe, niet minder, maar ook niet meer.

Inwerkingtreding: 1 juli 2018

U kunt deze maatregel toepassen vanaf 1 juli 2018, voor jongeren wiens arbeidsovereenkomst werd gesloten vanaf die datum.

3. VERLAAGDE LOONKOST BIJ PLOEGEN- EN NACHTARBEID

De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing wordt berekend op het niveau van de werkgever en niet per werknemer. Op die manier kunt u ten volle gebruik maken van de vrijstelling van doorstorting.

De toepassing van de lastenvermindering wordt ook uitgebreid. Voortaan kan ook de bouwsector kan volwaardig gebruik kunnen maken van deze lastenverlaging. Ploegenarbeid op werven valt onder de definitie van ploegenarbeid.

Inwerkingtreding: 1 januari 2018

De wijziging heeft betrekking op de bezoldigingen die u vanaf 1 januari 2018 toekent.

4. UITZENDARBEID TOEGELATEN IN ALLE PRIVÉSECTOREN

Uitzendarbeid wordt toegelaten in alle privésectoren. Een volledig verbod op de inzet van uitzendkrachten kan dus niet meer. Vandaag bestaat zo een algemeen verbod slechts twee sectoren: de binnenscheepvaart en de verhuissector. Andere beperkingen op de uitzendarbeid, zoals bijvoorbeeld in de bouwsector, blijven toegelaten.

Inwerkingtreding: 9 april 2018

5. DECONNECTIE

U moet binnen de onderneming overleg organiseren over het gebruik van digitale communicatiemiddelen en deconnectie. Dat overleg vindt plaats binnen het comité voor de preventie en bescherming op de werkplek. Het overleg moet regelmatig plaatsvinden, maar een concrete frequentie wordt niet opgelegd.

Inwerkingtreding: 9 april 2018

Bron: wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, BS 30 maart 2018 (ed. 2).