Verkiezingen van 14 oktober 2018: mogen uw zondagswerkers afwezig zijn van het werk om te gaan stemmen?

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Op zondag 14 oktober 2018 trekken de Belgen naar de stembus voor de verkiezing van de leden van de gemeente- en provincieraden.
Sommige kiezers zullen echter moeten werken tijdens de openingsuren van de stembureaus.
Hebben die werknemers het recht om afwezig te blijven van het werk om te gaan stemmen? Zo ja, wat dan met hun loon voor die afwezigheid?

Wat staat er in de wet?

Krachtens artikel 20, 5° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten is de werkgever verplicht om de werknemer de tijd te geven die noodzakelijk is om zijn burgerlijke verplichtingen te vervullen die voortvloeien uit de wet. Omdat stemmen in België (wettelijk) verplicht is, kan de werkgever de werknemer (die hierom vraagt) niet verbieden zijn stemplicht te vervullen.

De afwezigheid van het werk die voortvloeit uit het vervullen van de stemplicht wordt in principe niet bezoldigd. Artikel 27, 3° van de wet van 3 juli 1978 voorziet echter erin dat de werknemer recht heeft op het behoud van zijn loon wanneer hij niet voldoet aan de voorwaarden om te stemmen bij volmacht en hij de nodige tijd afwezig blijft van het werk om zijn stemplicht op het Belgische grondgebied te vervullen.

De Kieswet zegt dat een kiezer die zich om beroepsredenen niet naar het stembureau kan begeven, om het even welke andere kiezer een volmacht kan geven.

Artikel 27, 3° van de wet van 3 juli 1978 is dus onuitvoerbaar geworden. Elke werknemer voldoet immers aan de voorwaarden om te stemmen bij volmacht. De werknemer die afwezig blijft om te gaan stemmen, zal dus, in principe, geen aanspraak kunnen maken op de betaling van gewaarborgd loon.

Ons advies

Om elk misverstand te vermijden, raden we u aan om uw werknemers die deze zondag werken voldoende op voorhand in te lichten over de mogelijkheid om bij volmacht te stemmen en over de niet-betaling van het loon als ze zich persoonlijk naar het stembureau begeven tijdens hun werkuren.

Om de goede werking van de onderneming niet in het gedrang te brengen, moet u ervoor zorgen dat u in onderling akkoord met uw betrokken werknemers het ogenblik vaststelt waarop zij afwezig kunnen zijn indien zij persoonlijk wensen te stemmen. U kunt hen ook verduidelijken dat ze niet van het werk afwezig mogen zijn wanneer de mogelijkheid bestaat om voor of na de werkuren te gaan stemmen.

U kunt desgevallend een document vragen waaruit blijkt dat de werknemer zich effectief heeft aangeboden in het stembureau.

Aan de werknemer die ervoor kiest om bij volmacht te stemmen, moet u een attest afleveren waaruit blijkt dat hij wegens beroepsredenen in de onmogelijkheid verkeert om zich naar het stembureau te begeven.

In een volgende Infoflash bekijken we het recht om afwezig te blijven en het recht op loon voor de werknemers die werden aangeduid om een ambt uit te oefenen in het kader van de verkiezingen.

Bronnen: Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikels 20, 5° en 27, 3°; Kieswet, artikel 147bis.

Auteur: Catherine Legardien

24/09/2018