Verhoogde fiscale lastenverlaging voor ondernemingen waar ploegen- en/of nachtarbeid wordt verricht

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Ondernemingen waar ploegen- en/of nachtarbeid wordt verricht zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van het doorstorten van een deel van de bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op de bezoldigingen van de betrokken werknemers. In het kader van de taxshift werden twee maatregelen genomen met het oog op de versterking van deze vrijstellingsmaatregel. Ondertussen zijn deze maatregelen definitief geworden.

Verhoging van de vrijstelling

Het gedeelte van de bedrijfsvoorheffing dat niet moet worden doorgestort bedraagt een bepaald percentage van de belastbare bezoldigingen van de betrokken werknemers. In 2015 bedroeg dit percentage 15,60 %. Sedert 1 januari 2016 is het percentage gelijk aan 22,80 %.

Bijkomende lastenverlaging bij productie van hoogtechnologische producten

De bestaande vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en/of nachtarbeid wordt versterkt voor ondernemingen die hoogtechnologische producten produceren.

Sinds 1 januari 2016 is het percentage van de vrijstelling verhoogd met 2,2 % (tot 25 %) voor deze ondernemingenop voorwaarde dat uit een beslissing genomen door de Europese Commissie blijkt dat de deze verhoogde vrijstelling geen onverenigbare steun vormt, als bedoeld in artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de EU. De minister van Financiën maakt de vervulling van deze voorwaarde bekend door een bericht in het Belgisch Staatsblad.

Het verhoogde percentage zal enkel worden toegekend voor werknemers in de mate dat zij effectief zijn tewerkgesteld aan de productie van hoogtechnologische producten. Voor werknemers die eveneens worden tewerkgesteld aan de productie van andere dan hoogtechnologische producten wordt de verhoging pro rata beperkt tot de effectieve tewerkstelling aan de productie van de hoogtechnologische producten.

De kenmerken waaraan de hoogtechnologische producten moeten voldoen moeten nog bij koninklijk besluit bepaald worden.

Ter herinnering, ondernemingen die werken in een volcontinu arbeidssysteem genieten reeds van een verhoging van het percentage van de vrijstelling met 2,2 % (tot 25 %).

Bron: Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (1), B.S. 30 december 2015.

Auteur: Peggy Criel

12/01/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.