Verhoogde fiscale lastenverlaging voor nacht- en/of ploegenarbeid uitgesteld tot 2016

Auteur: Peggy Criel
Datum:

De ondernemingen waar ploegen- en/of nachtarbeid wordt verricht zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van het doorstorten van een deel van de bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op de bezoldigingen van de betrokken werknemers. De versterking van de maatregel die was voorzien vanaf 1 januari 2015 wordt uitgesteld tot 2016.

Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Ondernemingen kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Het gaat met name om ondernemingen:

  • waar nachtwerk of ploegenarbeid wordt verricht;

Onder “nachtarbeid” verstaat men de tewerkstelling met prestaties tussen 20 uur en 6 uur. Werknemers die uitsluitend prestaties verrichten tussen 6 uur en 24 uur en de werknemers die gewoonlijk beginnen te werken vanaf 5 uur zijn uitgesloten.

Onder “ploegenarbeid” verstaat men een tewerkstelling die uit minstens twee ploegen bestaat die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan een vierde van hun dagtaak. Deze opeenvolgende ploegen moeten hetzelfde werk doen zowel qua inhoud als qua omvang. Een ploeg bestaat uit minstens twee werknemers.

Daarenboven wordt de vrijstelling enkel toegekend voor de werknemers die, overeenkomstig de arbeidsregeling waaraan ze onderworpen zijn, minimum 1/3 van hun tijd ’s nachts en/of in ploegen werken.

  • die voor deze arbeid een premie storten of toekennen waarop bedrijfsvoorheffing verschuldigd is.

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing geldt bovendien enkel voor werknemers die in ploegen en/of ‘s nachts werken en die het recht openen op een structurele vermindering van de sociale lasten.

Het bedrag van de vrijstelling is sedert 1 juni 2009 gelijk aan 15,60 % van de belastbare bezoldigingen met inbegrip van de ploegen- en/of nachtpremies.

Voor ondernemingen die werken in een volcontinu arbeidssysteem bedraagt de vrijstelling sedert 1 januari 2014 17,80 % (zie onze Infoflash van 9 januari 2014).

Versterking van de maatregel vanaf 2016

Op basis van de Wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance zou het percentage van de vrijstelling als volgt moeten stijgen:

Betalingsperiode van de nacht-en/of ploegenpremies

Percentage van de vrijstelling – Nacht en/of ploegen

Percentage van de vrijstelling – Volcontinu arbeidssysteem

2014

15,60 %

17,80 %

01.01.2015 – 31.12.2016

18,00 %

20,20 %

01.01.2017 – 31.12.2018

20,40 %

22,60 %

Vanaf 01.01.2019

22,80 %

25,00 %

Op basis van een ontwerp van programmawet zou de bovenstaande versterking als volgt gewijzigd worden:

Betalingsperiode van de nacht-en/of ploegenpremies

Percentage van de vrijstelling – Nacht en/of ploegen

Percentage van de vrijstelling – Volcontinu arbeidssysteem

01.01.2014 – 31.12.2015

15,60 %

17,80 %

01.01.2016 – 31.12.2018

20,40 %

22,60 %

Vanaf 01.01.2019

22,80 %

25,00 %

De versterking van de maatregel wordt dus uitgesteld tot 1 januari 2016. De vrijstelling zal 20,40 % bedragen (en dus niet 18,00 %). De reeds aangekondigde wijziging van het percentage in 2019 blijft behouden.

De bovenstaande wijziging maakt deel uit van een ontwerp van programmawet die nog niet in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. Deze informatie wordt dan ook onder voorbehoud meegedeeld.

Bronnen: Wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, BS 22 mei 2014; Ontwerp van programmawet, Parl.St. Kamer 2014, nr. 54-0672.

Auteur: Peggy Criel

11/12/2014