Vergoedingen voor nachtwerk: januari 2020

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Datum:

De Nationale Arbeidsraad heeft een herwaarderingscoëfficiënt van 1,0128 goedgekeurd, die van toepassing is op de in cao nr. 46 bedoelde aanvullende vergoedingen. Deze vergoedingen worden betaald aan werknemers van wie de overeenkomst wordt beëindigd wanneer een permanente terugkeer naar een dagstelsel niet mogelijk is.

De vergoeding voor nachtwerk (cao nr. 49)

Werknemers die tewerkgesteld worden in een arbeidsstelsel dat normaal arbeidsprestaties omvat tussen 24 uur en 5 uur ‘s ochtends krijgen een bijzondere vergoeding.

Deze financiële uurvergoeding wordt voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 49. Het paritaire comité of de onderneming kan een hogere vergoeding bepalen.

Deze vergoeding blijft sinds 1 september 2018 vastgesteld op € 1,19 per effectief gewerkt arbeidsuur binnen de grenzen van het stelsel van nachtarbeid. Dit bedrag wordt opgetrokken tot € 1,43 voor werknemers van 50 jaar en ouder. 

Aanvullende vergoeding (cao nr. 46)

Een werknemer van minstens 55 jaar die een beroepsactiviteit van minstens 20 jaar in een arbeidsstelsel met nachtprestaties kan rechtvaardigen (zie hierboven), heeft onder bepaalde voorwaarden en mits een bijzondere procedure wordt nageleefd het recht om zijn definitieve terugkeer naar dagarbeid te vragen. Ook een werknemer van minstens 50 jaar die voldoet aan dezelfde voorwaarden kan vragen om terug te keren naar dagarbeid wegens ernstige medische redenen erkend door de arbeidsgeneesheer.

Als zijn arbeidsovereenkomst zou moeten worden beëindigd omdat de werkgever niet kan ingaan op zijn vraag, dan heeft de werknemer gedurende 5 jaar recht op een aanvullende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkeringen.

Vanaf 1 januari 2020 wordt het bedrag van deze vergoeding vastgesteld op € 148,78 per maand.

Bron: Cao nr. 46/24 van 17 december 2019 tot uitvoering van de cao nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties.