Vergoedingen voor nachtwerk: correctie van de bedragen

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

In een vorige infoflash hebben we de nieuwe bedragen aangekondigd die vanaf 1 september 2018 van toepassing zijn voor nachtarbeid. De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft echter de bedragen van de financiële vergoeding voorzien door de cao nr. 49 gewijzigd.

De vergoeding voor nachtwerk (cao nr. 49)

Werknemers die tewerkgesteld worden in een arbeidsstelsel dat normaal arbeidsprestaties omvat tussen 24 uur en 5 uur ‘s ochtends krijgen een bijzondere vergoeding.

Deze financiële uurvergoeding wordt voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 49. Het paritaire comité of de onderneming kan een hogere vergoeding bepalen.

Correctie: Deze vergoeding is sinds 1 september 2018 bepaald op € 1,19 per effectief gewerkt arbeidsuur binnen de grenzen van het stelsel van nachtarbeid. Dit bedrag wordt opgetrokken tot € 1,43 voor werknemers van 50 jaar en ouder.

Aanvullende vergoeding (cao nr. 46)

Een werknemer van minstens 55 jaar die een beroepsactiviteit van minstens 20 jaar in een arbeidsstelsel met nachtprestaties kan rechtvaardigen (zie hierboven), heeft onder bepaalde voorwaarden en mits een bijzondere procedure wordt nageleefd het recht om zijn definitieve terugkeer naar dagarbeid te vragen. Ook een werknemer van minstens 50 jaar die voldoet aan dezelfde voorwaarden kan vragen om terug te keren naar dagarbeid wegens ernstige medische redenen erkend door de arbeidsgeneesheer.

Als zijn arbeidsovereenkomst zou moeten worden beëindigd omdat de werkgever niet kan ingaan op zijn vraag, dan heeft de werknemer gedurende 5 jaar recht op een aanvullende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkeringen.

Het bedrag van deze vergoeding is sinds 1 september 2018 bepaald op € 146,89 per maand. Dit bedrag werd niet gecorrigeerd.

Bron: Cao’s nr. 46 en 49 gesloten in de NAR - http://cnt-nar.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.