Vergoedingen voor nachtwerk: bedragen vanaf 1 september 2018

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

De spilindex voor de openbare sector en de sociale uitkeringen werd overschreden in augustus 2018. Verschillende vergoedingen, waaronder de vergoedingen voor nachtarbeid, werden bijgevolg geïndexeerd met 2%.

De vergoeding voor nachtwerk (cao nr. 49)

Werknemers die tewerkgesteld worden in een arbeidsstelsel dat normaal arbeidsprestaties omvat tussen 24 uur en 5 uur ‘s ochtends krijgen een bijzondere vergoeding.

Deze financiële uurvergoeding wordt voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 49. Het paritaire comité of de onderneming kan een hogere vergoeding bepalen.

Deze vergoeding is sinds 1 september 2018 bepaald op € 1,18 per effectief gewerkt arbeidsuur binnen de grenzen van het stelsel van nachtarbeid. Dit bedrag wordt opgetrokken tot € 1,44 voor werknemers van 50 jaar en ouder.

Aanvullende vergoeding (cao nr. 46)

Een werknemer van minstens 55 jaar die een beroepsactiviteit van minstens 20 jaar in een arbeidsstelsel met nachtprestaties kan rechtvaardigen (zie hierboven), heeft onder bepaalde voorwaarden en mits een bijzondere procedure wordt nageleefd het recht om zijn definitieve terugkeer naar dagarbeid te vragen. Ook een werknemer van minstens 50 jaar die voldoet aan dezelfde voorwaarden kan vragen om terug te keren naar dagarbeid wegens ernstige medische redenen erkend door de arbeidsgeneesheer.

Als zijn arbeidsovereenkomst zou moeten worden beëindigd omdat de werkgever niet kan ingaan op zijn vraag, dan heeft de werknemer gedurende 5 jaar recht op een aanvullende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkeringen.

Het bedrag van deze vergoeding is sinds 1 september 2018 bepaald op € 146,89 per maand.

Bron: Cao’s nr. 46 en 49 gesloten in de NAR - http://cnt-nar.be.

Auteur: Laurence Philippe

28/09/2018