Vergoeding wegens collectief ontslag en sluitingsvergoeding geïndexeerd op 1 juni 2017

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

Wegens de overschrijding van de spilindex in mei 2017 werden de bedragen van de vergoeding wegens collectief ontslag en de sluitingsvergoeding geïndexeerd op 1 juni 2017.

Sluitingsvergoeding

Onder de voorwaarden vastgesteld door de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen zullen bepaalde werknemers, naar aanleiding van de sluiting van hun onderneming, recht hebben op een sluitingsvergoeding.

Die vergoeding bestaat uit:

  • een basisvergoeding die sinds 1 juni 2017 gelijk is aan € 160,02 per anciënniteitsjaar in de onderneming, met een maximum van € 3.200,40;
  • een aanvullende vergoeding die sinds 1 juni 2017 gelijk is aan € 160,02 voor elk jaar in dienst van de onderneming vanaf de leeftijd van 45 jaar, met een maximum van € 3.040,38.  

Vergoeding wegens collectief ontslag

De cao nr. 10 van 8 mei 1973 voorziet in de verplichting om, onder bepaalde voorwaarden, een speciale vergoeding - een vergoeding wegens collectief ontslag - te betalen aan de werknemers die getroffen worden door collectief ontslag.

Die vergoeding bedraagt de helft van het verschil tussen het nettorefertemaandloon en de werkloosheidsuitkeringen waarop de werknemer aanspraak kan maken.

Het referteloon bestaat uit het brutomaandloon van de werknemer, verminderd met de socialezekerheidsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing.

Dit brutomaandloon dat dient om het nettoreferteloon te bepalen, is sinds 1 juni 2017 vastgesteld op € 3.339,00.      

Bron: cao nr. 10 van 8 mei 1973 - Wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen.

Auteur: Brigitte Dendooven

27/06/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.