Verduidelijking bij de tijdelijke fiscale steunmaatregel

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

Tijdens de zomer van 2020 werd een nieuwe fiscale steunmaatregel ingevoerd onder de vorm van een tijdelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de maanden juni, juli en augustus 2020. In een recente circulaire licht de FOD Financiën de steunmaatregel toe.

Voor welke werkgevers?

Enkel werkgevers die gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020, beide data inbegrepen, gebruik hebben gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid kunnen de vrijstelling genieten.

Ononderbroken periode van ten minste 30 kalenderdagen

Een ononderbroken periode van ten minste 30 kalenderdagen moet begrepen worden als een periode van 30 opeenvolgende dagen, zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen inbegrepen. Wanneer een wettelijke feestdag wordt vervangen, dan onderbreekt deze vervangende feestdag de periode van 30 kalenderdagen in het stelsel van tijdelijke werkloosheid niet.

Stelsels van tijdelijke werkloosheid

Alle stelsels van tijdelijke werkloosheid komen in aanmerking (tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, om economische redenen, wegens slecht weer, wegens technische stoornis …).

Om beschouwd te worden als een werkgever die gebruik heeft gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid, moet, maar volstaat het, dat gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen ten minste één werknemer van de onderneming tijdelijk werkloos werd gesteld, zonder dat dit noodzakelijk dezelfde persoon moet zijn.

Combinatie 5-dagenstelsel en 6-dagenstelsel

Voor ondernemingen die werknemers tewerkstellen in een 5-dagenstelsel (bijv. van maandag tot vrijdag) en een 6-dagenstelsel (bijv. van maandag tot zaterdag), volstaat het dat ten minste één werknemer in het 5-dagen stelstel gedurende een periode van 30 kalenderdagen in het stelsel van tijdelijke werkloosheid heeft geplaatst tijdens de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 mei 2020, beide data inbegrepen. Deze onderneming wordt in dat geval geacht gebruik te hebben gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen.

Collectieve sluiting van de onderneming

Indien in de periode van tijdelijke werkloosheid een collectieve sluiting van de onderneming valt, dan onderbreken deze collectieve sluitingsdagen de periode van 30 kalenderdagen in het stelsel van tijdelijke werkloosheid niet.

Individuele verlofdagen

Individuele verlofdagen onderbreken de periode van 30 kalenderdagen in het stelsel van tijdelijke werkloosheid wel.

ADV-dagen

ADV-dagen onderbreken de periode van 30 kalenderdagen in het stelsel van tijdelijke werkloosheid niet.

We merken hierbij op dat de FOD Financiën enkel een voorbeeld geeft waarbij de ADV-dag voor alle werknemers van de onderneming op dezelfde dag valt. Het is onduidelijk of de FOD Financiën bij de ADV-dagen die elke werknemer afzonderlijk en vrij mag kiezen ook van mening is dat deze ADV-dagen de periode van 30 kalenderdagen in het stelsel van tijdelijke werkloosheid niet onderbreken.

Uitgesloten werkgevers

Bepaalde vennootschappen worden uitgesloten van de vrijstelling. Onder andere vennootschappen die tijdens de periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2020 een inkoop van eigen aandelen, een toekenning of uitkering van dividenden, een kapitaalvermindering, elke andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen hebben verricht, kunnen de steunmaatregel niet genieten.

Winstpremies en tantièmes

De aanwending van de winst van het boekjaar (dus zonder de aantasting van het eigen vermogen) voor de betaling van winstpremies vormt echter geen belemmering voor de toekenning van de vrijstelling.

De beoordeling of de toekenning van tantièmes moet worden geherkwalificeerd als een uitkering van dividenden moet geval per geval gebeuren op grond van de feitelijke omstandigheden (inzonderheid het geval waarbij de bedrijfsleider-begunstigde ook aandeelhouder of vennoot is van de vennootschap).

Klant bij Partena Professional?

Heeft u gebruik gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid tijdens de maanden maart tot en met mei 2020, dan werd u via een mailing uitgenodigd om na te gaan of u voldoet aan de voorwaarden. Kwam u in aanmerking, dan bezorgde u een ingevulde verklaring aan uw Payroll Consultant.

U kan deze verklaring nog steeds bezorgen aan uw Payroll Consultant indien u alsnog voldoet aan de voorwaarden om de vrijstelling te genieten.

Heeft u nog juridische vragen over de vrijstelling, neem dan contact op met onze Legal Partners via legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20.

Bron: Circulaire 2020/C/135 over de tijdelijke vrijstelling van doorstorting van de BV omwille van COVID-19 pandemie – invoering van een specifieke maatregel voor werkgevers die gebruik hebben gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid – FAQ.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.