Verdere digitalisering cao’s

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Datum:

Door de coronaviruscrisis worden fysieke contacten sterk beperkt. Als gevolg daarvan is het sluiten en ondertekenen van handgeschreven collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) ingewikkelder geworden. Het Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 biedt hiervoor een oplossing en bevestigt dat de cao's elektronisch kunnen worden ondertekend en neergelegd.

Dit besluit bevestigt het feit dat de elektronische handtekening gelijkgesteld wordt met de handgeschreven handtekening. Met elektronische handtekening worden alleen handtekeningen bedoeld die door een elektronische identiteitskaart geauthentificeerd zijn. Aangezien elektronische handtekeningen op verschillende tijdstippen geplaatst kunnen worden, wordt verduidelijkt dat de datum van de cao de datum is die vermeld wordt in de overeenkomst. Elektronische handtekeningen mogen alleen achteraf worden aangebracht.

De neerlegging van cao's, toetredings- of opzeggingsakten, die met de hand werden ondertekend, moet blijven gebeuren bij de FOD Werkgelegenheid, hetzij door rechtstreekse aanbieding van de akte, hetzij via post.

De neerlegging van elektronisch ondertekende cao's, toetredings- of opzeggingsakten kan sinds 1 maart 2020 elektronisch gebeuren. Deze documenten moeten neergelegd worden op de website van de FOD Werkgelegenheid.

Bovendien kunnen de paritaire comités sinds 3 juli geldig vergaderen met beperkte samenstelling.

Bron: Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid- 19 (II) tot ondersteuning van de werknemers, (hoofdstuk I), B.S. 3 juli 2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.