Verdere digitalisering cao’s

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Datum:

Door de coronaviruscrisis worden fysieke contacten sterk beperkt. Als gevolg daarvan is het sluiten en ondertekenen van handgeschreven collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) ingewikkelder geworden. Het Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 biedt hiervoor een oplossing en bevestigt dat de cao's elektronisch kunnen worden ondertekend en neergelegd.

Dit besluit bevestigt het feit dat de elektronische handtekening gelijkgesteld wordt met de handgeschreven handtekening. Met elektronische handtekening worden alleen handtekeningen bedoeld die door een elektronische identiteitskaart geauthentificeerd zijn. Aangezien elektronische handtekeningen op verschillende tijdstippen geplaatst kunnen worden, wordt verduidelijkt dat de datum van de cao de datum is die vermeld wordt in de overeenkomst. Elektronische handtekeningen mogen alleen achteraf worden aangebracht.

De neerlegging van cao's, toetredings- of opzeggingsakten, die met de hand werden ondertekend, moet blijven gebeuren bij de FOD Werkgelegenheid, hetzij door rechtstreekse aanbieding van de akte, hetzij via post.

De neerlegging van elektronisch ondertekende cao's, toetredings- of opzeggingsakten kan sinds 1 maart 2020 elektronisch gebeuren. Deze documenten moeten neergelegd worden op de website van de FOD Werkgelegenheid.

Bovendien kunnen de paritaire comités sinds 3 juli geldig vergaderen met beperkte samenstelling.

Bron: Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid- 19 (II) tot ondersteuning van de werknemers, (hoofdstuk I), B.S. 3 juli 2020.