Verblijfsvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen: nieuwe bedragen vanaf 22 november 2017

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Een nieuwe lijst met forfaitaire dagelijkse verblijfsvergoedingen die kunnen worden toegekend aan de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken voor buitenlandse dienstreizen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze lijst geldt vanaf 22 november 2017 en vervangt de lijst die van toepassing was sedert 1 oktober 2017.

Principe

Forfaitaire vergoedingen voor dienstreizen in het buitenland die werkgevers uit de privésector toekennen aan hun werknemers en bedrijfsleiders, zijn een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever, wanneer zij niet meer bedragen dan de 'dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen' die de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking per land vastlegt voor ambtenaren.

Nieuwe lijst

Het ministeriële besluit van 16 november 2017 legt vanaf 22 november 2017 per land nieuwe dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen vast. De vorige lijst die van toepassing was sedert 1 oktober 2017 zou aanleiding hebben gegeven tot een aantal moeilijkheden. Om deze reden is beslist een nieuwe lijst te publiceren die de forfaitaire dagelijkse verblijfsvergoedingen herneemt die van toepassing waren van 1 april 2016 tot en met 30 september 2017.

De lijst bevat dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen voor enerzijds ‘korte dienstreizen’ en anderzijds ‘lange dienstreizen’.

Onder korte dienstreis in het buitenland wordt verstaan een opdracht van korte duur in het buitenland in effectieve dienst of opdracht van de werkgever of vennootschap waarin men werknemer of bedrijfsleider is, met een maximum van 30 kalenderdagen;

Een lange dienstreis is een verblijf dat voor eenzelfde opdracht meer dan 30 opeenvolgende kalenderdagen omvat, met een maximum van 24 maanden.

Voor de verdere toepassingsvoorwaarden van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen verwijzen we naar onze infoflashes van 3 oktober 2017 en 5 oktober 2017.

Bron: Ministerieel Besluit van 16 november 2017 houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies, B.S. 22 november 2017. 

Auteur: Peggy Criel

30/11/2017