Verblijfsvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen: nieuwe bedragen vanaf 6 juli 2018

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Een nieuwe lijst met forfaitaire dagelijkse verblijfsvergoedingen die kunnen worden toegekend aan de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken voor buitenlandse dienstreizen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze lijst geldt vanaf 6 juli 2018 en vervangt de lijst die van toepassing was sedert 22 november 2017.

Principe

Forfaitaire vergoedingen voor dienstreizen in het buitenland die werkgevers uit de privésector toekennen aan hun werknemers en bedrijfsleiders, zijn een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever, wanneer zij niet meer bedragen dan de 'dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen' die de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking per land vastlegt voor ambtenaren.

Nieuwe lijst

Het ministeriële besluit van 2 juli 2018 legt vanaf 6 juli 2018 per land nieuwe dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen vast. De lijst bevat dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen voor enerzijds ‘korte dienstreizen’ en anderzijds ‘lange dienstreizen’.

Onder korte dienstreis in het buitenland wordt verstaan een opdracht van korte duur in het buitenland in effectieve dienst of opdracht van de werkgever of vennootschap waarin men werknemer of bedrijfsleider is, met een maximum van 30 kalenderdagen;

Een lange dienstreis is een verblijf dat voor eenzelfde opdracht meer dan 30 opeenvolgende kalenderdagen omvat, met een maximum van 24 maanden.

Voor de verdere toepassingsvoorwaarden van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen verwijzen we naar onze infoflashes van 3 oktober 2017 en 5 oktober 2017.

Bron: Ministerieel Besluit van 2 juli 2018 houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan personeelsleden en afgevaardigden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies, B.S. 6 juli 2018.