Vastklikken van het recht op werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen): nieuwe cao nr. 107

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Sedert 14 oktober 2012 beschikt een werknemer over de mogelijkheid om zijn recht op toegang tot een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) vast te klikken. Door het recht op een SWT vast te klikken kan een werknemer die tijdens de geldigheidsduur van een cao voldoet aan de leeftijd- en loopbaanvoorwaarden, het recht op werkloosheid met bedrijfstoeslag behouden, ook al is de cao niet langer van toepassing op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst of zijn de leeftijd- en loopbaanvoorwaarden ondertussen verstrengd. Dit kliksysteem kan enkel worden toegepast bij het SWT vanaf 60 jaar of vanaf 58 jaar na een lange loopbaan (zie ook Infoflash van 24 oktober 2012).

Bovenstaande aanpassing van de reglementering had enkel betrekking op het statuut in de werkloosheid. Via het afsluiten van een nieuwe cao, cao nr. 107, wordt nu een gelijkaardig kliksysteem ingevoerd voor wat betreft het recht op de aanvullende vergoeding (of bedrijfstoeslag). Een werknemer die een SWT wenst te genieten moet, naast het recht op werkloosheidsuitkeringen, immers ook recht hebben op een aanvullende vergoeding. De cao nr. 107 verstrengt echter op een aantal punten de toepassing van het kliksysteem wat betreft het recht op de aanvullende vergoeding. Door de sociale partners werd de vraag gesteld om de reglementering inzake het statuut in de werkloosheid in dezelfde zin aan te passen. De aanpassing is vandaag nog niet doorgevoerd.

Een werknemer kan recht hebben op de aanvullende vergoeding via het kliksysteem voor zover volgende voorwaarden zijn vervuld:

  • de werknemer moet op een bepaald ogenblik in zijn loopbaan voldaan hebben aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden die gelden na 31 december 2011 (ook al wordt de werknemer niet ontslagen op dat moment) en die zijn vastgelegd in een cao inzake het SWT vanaf 60 jaar of het SWT vanaf 58 jaar na een lange loopbaan. Het is daarbij van geen belang dat die leeftijds- en loopbaanvoorwaarden niet of niet meer dezelfde zijn als die welke op het ogenblik van het ontslag van toepassing zijn;
  • het ontslag moet gebeuren door de werkgever waarmee de werknemer verbonden was op het ogenblik dat de werknemer heeft voldaan aan de leeftijd- en loopbaanvoorwaarden vastgelegd in de toepasselijke cao. Als de werknemer tussen het tijdstip van het vastklikken van het recht en het ontslag van werkgever is veranderd, zal hij zich dus niet kunnen beroepen op zijn rechten die hij op een bepaald ogenblik heeft  laten vastklikken. In dat geval moet worden onderzocht of hij, op basis van een cao waardoor zijn laatste werkgever verbonden is, voldoet aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarde die gelden op het moment van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
  • op het ogenblik van het verzoek van de werknemer om het recht te laten vastklikken moet een cao of collectief akkoord bestaan. Voor het SWT vanaf 58 jaar na een lange loopbaan moet deze cao bovendien zijn gesloten en neergelegd vóór 1 januari 2012 of kan de cao zijn gesloten na 31 december 2011 op voorwaarde dat het gaat om een ononderbroken verlenging van een collectieve arbeidsovereenkomst of een collectief akkoord, gesloten en neergelegd vóór 1 januari 2012.

Een werkgever kan, vóór het ontslag van de werknemer, schriftelijk aan de werknemer vragen of hij voldoet aan de voorwaarden voor de toepassing van het kliksysteem.

De werknemer beschikt over een termijn van een kalendermaand, die aanvangt de dag van de ontvangst van het schriftelijk verzoek van de werkgever, om een attest aan te vragen bij de uitbetalingsinstelling van zijn keuze (vakbond of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen). Dit attest, afgegeven door de RVA, moet bevestigen dat de betrokken werknemer het kliksysteem geniet.

Zodra het attest van de RVA door de uitbetalingsinstelling is afgegeven, beschikt de betrokken werknemer opnieuw over een termijn van een kalendermaand om het attest aan de werkgever te bezorgen. Het attest moet aangetekend aan de werkgever worden bezorgd of moet aan de werkgever worden overhandigd met een dubbel ter ondertekening als ontvangstbewijs.

Het attest is bindend voor de werkgever die erom heeft verzocht. Op basis van een positief attest behoudt de betrokken werknemer het recht op de aanvullende vergoeding bij een later ontslag.

Indien de werknemer het attest niet binnen een kalendermaand te rekenen vanaf de afgifte van het attest door de betalingsinstelling, bezorgt aan de werkgever die erom heeft verzocht, kan hij zich niet beroepen op het hierboven uiteengezette kliksysteem.

Indien de werkgever niet kan bewijzen dat hij het attest vóór het ontslag aan de werknemer heeft gevraagd of indien hij tot ontslag overgaat vooraleer hij overeenkomstig de bovenstaande procedure het attest heeft ontvangen, blijft het kliksysteem geldig en behoudt de betrokken werknemer het recht op de aanvullende vergoeding bij een later ontslag.

De andere regels van toepassing op het SWT, zoals onder andere het bedrag, de berekening en de aanpassing van de aanvullende vergoeding, de te volgen ontslagprocedure, worden bepaald door de cao die van kracht is op het ogenblik van het ontslag.

Indien er geen cao van kracht is op het ogenbik van het ontslag, is de cao die van kracht was op het ogenblik dat de werknemers hun rechten op de aanvullende vergoeding hebben vastgeklikt, van toepassing.

De bovenstaande bepalingen traden in werking op 1 april 2013. De cao is daarenboven ook van toepassing op de ontslagen vanaf 14 oktober 2012 en waarvoor aanvragen om werkloosheid met bedrijfstoeslag zijn ingediend bij de RVA vanaf 1 april 2013.

De cao nr. 107 heeft in diverse overgangsbepalingen  voorzien die van toepassing zijn op werknemers die ontslagen werden vóór 1 april 2013 en/of werknemers die hun aanvragen van werkloosheid met bedrijfstoeslag bij de RVA hebben ingediend vóór 1 april 2013.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 107 betreffende het kliksysteem voor het behoud van de aanvullende vergoeding in het kader van bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Auteur: Peggy Criel

29/04/2013