Vaccinatieverlof: heringevoerd van 1 oktober tot 31 december 2022

Auteur: Aurélie Mercier (Legal Expert)
Datum:

De wet van 15 november 2022 biedt de werknemer die zich tegen het coronavirus COVID-19 wil laten vaccineren, opnieuw de mogelijkheid om klein verlet te genieten. Dit recht is van toepassing van 1 oktober tot 31 december 2022.

Klein verlet wordt ook aan de werknemer toegekend wanneer hij een minderjarig kind dat met hem samenwoont, een meerderjarig kind met een handicap of een persoon over wie hij de wettelijke voogdij heeft, naar de plaats van de vaccinatie begeleidt om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19.

Wat is de duur van het verlof? 

Elke werknemer die verbonden is met een werkgever door een arbeidsovereenkomst heeft het recht om van het werk afwezig te zijn met behoud van zijn normaal loon gedurende de tijd die nodig is voor zijn vaccinatie tegen het coronavirus COVID-19 of voor de vaccinatie van de persoon die hij begeleidt (een minderjarig kind dat met hem samenwoont, een meerderjarig kind met een handicap, een persoon onder voogdij).

Onder ‘tijd die nodig is’ verstaan we niet alleen de tijd die nodig is voor de eigenlijke vaccinatie, maar ook de tijd die de werknemer nodig heeft om zich te verplaatsen naar en van de locatie waar de vaccinatie zal plaatsvinden.

Wat zijn de formaliteiten?

Om gerechtigd te zijn op het loon moet de werknemer de werkgever vooraf verwittigen en dit zo snel mogelijk, dit wil zeggen vanaf het moment waarop hij kennis heeft van het tijdstip of tijdsslot van de vaccinatie. Hij moet het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan.

Op verzoek van de werkgever dient de werknemer hiervan het bewijs voor te leggen. Het voorleggen van de bevestiging van de afspraak om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend, geldt als voldoende bewijs. Als de bevestiging niet vermeldt wanneer de werknemer (of de persoon die hij begeleidt) aanwezig dient te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend, dient de uitnodiging voor de vaccinatie ook voorgelegd te worden.

Opgelet!

Wanneer de werknemer het tijdstip van vaccinatie mag kiezen, mag er geen druk op hem worden uitgeoefend om de vaccinatie buiten de werkuren te laten plaatsvinden. De werkgever kan zijn werknemers trouwens niet verplichten zich tegen het coronavirus COVID-19 te laten vaccineren, aangezien dit vaccin alleen op vrijwillige basis wordt toegediend.

De werkgever mag de informatie die hij verkreeg over de vaccinatie bovendien enkel gebruiken met het oog op de organisatie van het werk en het verzorgen van een correcte loonadministratie. Hij mag geen kopie van de afspraakbevestiging nemen, onder welke vorm dan ook, of de informatie die ze bevat manueel overschrijven, met uitzondering van het tijdstip van de afspraak. Hij mag de afwezigheid van de werknemer alleen registreren als ‘klein verlet’. Het is hem niet toegestaan om de reden van het klein verlet te registreren en/of te registreren dat de werknemer gezondheidsproblemen heeft.

Wat als de werknemer na de vaccinatie ongeschikt is om te werken?

Het vaccinatieverlof dekt niet de afwezigheid van de werknemer als hij bijwerkingen ondervindt ten gevolge van de injectie van het vaccin en daardoor ongeschikt is om te werken. In dat geval moet de werknemer zijn verplichtingen nakomen in geval van arbeidsongeschiktheid en gelden de normale regels inzake arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd loon.

Wat voor de periode van 1 juli tot 30 september 2022?

Er is geen wet die het recht op vaccinatieverlof toekent tijdens de periode van 1 juli 2022 tot 30 september 2022. Behoudens andersluidende bepaling van het paritair comité of de onderneming kan de werknemer die tijdens zijn werktijd afwezig is geweest om zich te laten vaccineren, niet van zijn werkgever eisen dat hij zijn loon handhaaft voor de uren van afwezigheid om zich te laten vaccineren.

 

Bron: Wet van 15 november 2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 (1), B.S. 21 november 2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.