Uitzendarbeid: welke nieuwigheden treden in werking vanaf 1 oktober 2016?

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

In het kader van de modernisering van de reglementering van de uitzendarbeid worden er verschillende nieuwe maatregelen m.b.t. uitzendarbeid van kracht op 1 oktober 2016.

Afschaffing van de '48-urenregel'

Sinds 1 oktober 2016 moet de schriftelijke vaststelling van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid uiterlijk op het tijdstip van indiensttreding van de uitzendkracht plaatsvinden.

Ter herinnering!

 • Tot 30 september 2016 moest de schriftelijke vaststelling van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid uiterlijk binnen de 2 werkdagen vanaf de indiensttreding van de uitzendkracht plaatsvinden (= '48-urenregel').
 • De verplichting tot schriftelijke vaststelling van de bedoeling om een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid voor elke uitzendkracht individueel af te sluiten en dit uiterlijk op het ogenblik van de 1e aanwerving van de uitzendkracht door het uitzendbureau wordt behouden.

Veralgemeend gebruik van de elektronische arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid

Sinds 1 oktober 2016 wordt de elektronisch ondertekende arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid beschouwd als een schriftelijke overeenkomst indien de elektronische ondertekening gebeurt door middel van:

 • een gekwalificeerde elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische zegel (beoogd door de Europese reglementering op dit vlak);
 • of een andere elektronische handtekening die toelaat de identiteit van de partijen, hun instemming met de inhoud van de overeenkomst en het behoud van de integriteit van die overeenkomst te verzekeren.

In dit kader werd er een platform ontworpen door Federgon. InterimSign stelt de uitzendkracht in staat om alle overeenkomsten online te ondertekenen. Dit kan op 2 manieren: met de eID kaart (elektronische identiteitskaart) of met een eigen gekozen paswoord (door bijvoorbeeld gebruik te maken van een smartphone).

Bij ontstentenis van een overeenkomstig geschrift, voorziet de wetgeving:

 • dat de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid uitsluitend geregeld wordt door de regels van de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur 
 • en dat de uitzendkracht deze overeenkomst zonder opzegging noch vergoeding kan beëindigen binnen 7 dagen na de indiensttreding

behalve wanneer de volgende cumulatieve voorwaarden vervuld zijn:

 • de bedoeling een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid te sluiten werd door beide partijen schriftelijk vastgesteld;
 • het uitzendbureau heeft voorafgaand aan de indiensttreding een ontwerp van elektronische arbeidsovereenkomst naar de uitzendkracht gestuurd, maar de uitzendkracht heeft dat ontwerp niet uiterlijk op het tijdstip van zijn indiensttreding ondertekend;
 • de uitzendkracht heeft zijn arbeidsprestaties bij de gebruiker aangevat op het tijdstip voorzien in dit ontwerp van arbeidsovereenkomst;
 • het uitzendbureau heeft de indiensttreding van de uitzendkracht (via de Dimona-aangifte) bevestigd uiterlijk op het ogenblik waarop de uitzendkracht zijn prestaties bij de gebruiker heeft aangevat.

Ter herinnering!

 • Tot 30 september 2016 kon de elektronische arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid enkel gesloten worden via de elektronische identiteitskaart.
 • Een exemplaar van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid gesloten via een elektronische handtekening moet (in principe) gearchiveerd worden bij een dienstverlener die een elektronische archiveringsdienst aanbiedt.

Controle van de Dimona-aangifte via Interim@work

Sinds 1 oktober 2016 kan de uitzendkracht via Interim@work (online-dienst van de RSZ ontwikkeld op basis van de toepassing student@work) controleren of het uitzendbureau een Dimona-aangifte voor hem heeft gedaan.

Zo kan de uitzendkracht het uitzendbureau verwittigen wanneer hij een probleem vaststelt (bijvoorbeeld een ontberekende aangifte).

Bronnen: wet van 30 augustus 2016 tot wijziging van artikel 8 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, met het oog op de afschaffing van de 48-urenregel en de verruiming van de mogelijkheid om een beroep te doen op elektronische arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid, B.S. 15.09.2016; brochure InterimSign, www.interimsign.be; brochure Interim@work, www.socialsecurity.be.

Auteur: Catherine Mairy

17/10/2016