Uitzendarbeid in bepaalde openbare diensten: mogelijk sinds 1 februari 2019!

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Een Koninklijk Besluit van 7 december 2018 bepaalt het kader voor de invoering van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven en in HR Rail.

De bedoeling is om een antwoord te bieden op de arbeidsbehoeften die vragen om een snelle oplossing zodat de dienstverlening kan worden gegarandeerd (bv. wanneer een personeelslid plots afwezig is).

Dit Koninklijk Besluit inzake de toepassing van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven en in HR Rail in uitvoering van artikel 48 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers is in werking getreden op 1 februari 2019.

Een kort overzicht.

Welke openbare diensten?

Het Koninklijk Besluit van 7 december 2018 geef een overzicht van de openbare diensten die een beroep kunnen doen op uitzendarbeid. Het gaat met name om:

  • HR Rail;
  • de overheidsbedrijven die vallen onder de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;
  • de diensten die vallen onder de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken;
  • het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie;
  • Het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers.

Vormen van uitzendarbeid en procedure?

Krachtens het Koninklijk Besluit van 7 december 2018 is het in de volgende gevallen toegestaan om een beroep te doen op uitzendarbeid, behalve in geval van staking of lock-out:

  • de tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is;
  • de tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst beëindigd is;
  • de tijdelijke vervanging van een statutair personeelslid die zijn functie niet of slechts deeltijds uitoefent;
  • de tijdelijke vermeerdering van werk;
  • de uitvoering van een uitzonderlijk werk; de bedoelde activiteiten zijn beschreven in een tweede Koninklijk Besluit ook van 7 december 2018 en inzake de definiëring van uitzonderlijk werk in uitvoering van artikel 1, § 4 van de wet van 24 juli 1987.

Er is een maximumduur voor elk van de vormen van uitzendarbeid (in principe maximum 12 maanden).

Het Koninklijk Besluit van 7 december 2018 bepaalt ook de voorwaarden om een beroep te kunnen doen op uitzendarbeid wegens instroommotief evenals de voorwaarden om opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid te kunnen sluiten.

De diensten die een beroep wensen te doen op uitzendarbeid moeten bovendien strikte en specifieke procedures respecteren die verschillen naargelang de dienst (bv. voorafgaande onderhandeling met/informatieverstrekking aan de vakbondsorganisaties, enz.).

Opstellen van een rapport en monitoring?

Het Koninklijk Besluit van 7 december 2018 voorziet een rapportings- en monitoringsplicht.

Elke dienst moet namelijk elk jaar aan de FOD Beleid en Ondersteuning globale informatie over de uitzendkrachten bezorgen (bv. het aantal uitzendwerknemers en de uren die ze hebben gewerkt, per motief).

Bronnen: Koninklijk Besluit van 7 december 2018 inzake de toepassing van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven en in HR Rail in uitvoering van artikel 48 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, BS 14 januari 2019;Koninklijk Besluit van 7 december 2018 inzake de definiëring van uitzonderlijk werk in uitvoering van artikel 1, § 4 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, BS 14 januari 2019.