Uitbreiding van het bevoegdheidsgebied van PC 327 en 329 naar IDESS

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Het bevoegdsheidsgebied van de paritaire comités nr. 327 en nr. 329 wordt vanaf 30 januari 2015 uitgebreid.

Dit sluit aan bij een protocolakkoord ondertekend in april 2014 houdende door de Gemeenschappen en Gewesten erkende initiatieven m.b.t. de sociale inschakelingseconomie.

Deze wijzigingen werden reeds voorzien in een bericht tot wijziging van dit bevoegdheidsgebied, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 augustus 2014. 

PC 327

Het paritair comité nr. 327 was al bevoegd voor de beschutte werkplaatsen en de door de overheid erkende en/of gesubsidieerde sociale werkplaatsen. 

Vanaf 30 januari 2015 is dit paritair comité voortaan ook bevoegd voor de werknemers tewerkgesteld in het kader van een door het Waals gewest erkend en/of gesubsidieerd ″Initiative de Développement de l’Emploi dans le Secteur des Services de proximité à finalité sociale″ (Initiatieven tot Ontwikkeling van de Werkgelegenheid in de Sector van de Buurtdiensten met een maatschappelijk doel) die opgericht worden onder de vorm van een vennootschap met een sociaal oogmerk.

De voornoemde werknemers die tewerkgesteld worden door werkgevers die vallen onder het PC 318 (diensten voor gezins- en bejaardenhulp of het PC 329 (socio-culturele sector) ressorteren evenwel niet onder het PC 327. Hun paritair comité blijft ongewijzigd (PC 318 of 329).

PC 329

Het paritair comité nr. 329 was al bevoegd voor de socio-culturele sector.

Vanaf 30 januari 2015 is dit paritair comité ook bevoegd voor de diensten erkend door de Gewestelijke of Gemeenschapsoverheid als initiatieven inzake de sociale inschakelingseconomie, op voorwaarde dat deze diensten over een regionale of gemeenschappelijke attestering beschikken.

De hierboven bedoelde initiatieven inzake de sociale inschakelingseconomie zijn:

  • De "Initiatives de Développement de l’Emploi dans le Secteur des Services de proximité à finalité sociale" (Initiatieven tot Ontwikkeling van de Werkgelegenheid in de Sector van de Buurtdiensten met een maatschappelijk doel), erkend en/of gesubsidieerd door het Waals Gewest, op voorwaarde dat ze opgericht zijn onder de vorm van een vzw;
  • De Plaatselijke Initiatieven voor de Ontwikkeling van de Werkgelegenheid, erkend en/of gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • De initiatieven van Lokale Diensteneconomie, erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse overheid;
  • De initiatieven die een overeenkomst hebben afgesloten met de Duitstalige Gemeenschap in het kader van de inschakeling van moeilijk te plaatsen werklozen.

Het PC 329 is evenwel niet bevoegd voor de werknemers tewerkgesteld in activiteiten die vallen onder de bevoegdheid van:

  • het PSC 318.01 –  paritair subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap;
  • het PSC 318.02 –  paritair subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap;
  • het PC 331 – paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector;
  • het PC nr. 332 -  paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector.

Wat moet u doen?

Indien uw activiteit behoort tot één van de bovenstaande activiteiten en dus voortaan valt onder het nieuwe bevoegdheidsgebied van het PC 327 of 329, vragen we u contact op te nemen met uw Payroll Consultant.

Bronnen:

  • Koninklijk Besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, B.S. 20 januari 2015;
  • Koninklijk Besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 28 oktober 1993 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de socioculturele sector, B.S. 20 januari 2015.    

 

Auteur: Anne Ghysels

11/02/2015

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.