Uitbetaling van het loon van hand tot hand: welke sectoren staan dit nog toe?

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Sinds 1 oktober 2016 moet het loon verplicht in giraal geld worden betaald, behalve in bepaalde sectoren.

Het loon kan evenwel nog van hand tot hand betaald worden indien deze modaliteit bepaald is:

  • door een collectieve arbeidsovereenkomst in de sector[1];
  • of door een impliciet akkoord of een gebruik in de sector, dat geformaliseerd en gepubliceerd moet worden volgens een strikte procedure beschreven in het koninklijk besluit van 26 december 2015.

Sectoraal akkoord van kracht 

Tot op heden werd er akkoord betreffende het bestaande gebruik binnen de sector inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand opgesteld in de volgende paritaire comités (PC):

  • het PC nr. 144 - de landbouw;
  • het PC nr. 145 - het tuinbouwbedrijf.

Opgelet! Dit gebruik (akkoorden) is enkel van toepassing op bepaalde categorieën van werknemers en onder bepaalde voorwaarden

Raadpleeg de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor het juiste toepassingsgebied van dit gebruik.

Sectoraal akkoord in onderhandelingsfase 

Momenteel wordt er onderhandeld over een akkoord betreffende het bestaande gebruik binnen de sector inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand in de volgende PC's:

  • het PSC nr. 140.02 - het taxibedrijf;
  • het PSC nr. 140.03 - het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden,
  • het PC nr. 201 - de zelfstandige kleinhandel;
  • het PC nr. 302 - het hotelbedrijf
  • het PC nr. 324 - de diamantnijverheid en -handel.

Concreet blijft de betaling van hand tot hand in deze sectoren toegestaan zolang de procedure niet wordt afgesloten.

Opgelet! Dit gebruik is enkel van toepassing op bepaalde werkgevers en/of categorieën van werknemers en in bijzondere omstandigheden.

Raadpleeg de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor het juiste toepassingsgebied van dit gebruik.

Bronnen: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, www.werk.belgie.be; Koninklijk Besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de nadere regels voor het vaststellen en bekendmaken van een sectoraal impliciet akkoord of een sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand, B.S. 19.01.2016.

[1] Cf. collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2016 inzake cash uitbetalingen van het loon gesloten in paritair subcomité nr. 327.01. 

Auteur: Catherine Mairy

20/10/2016