Uit het zomerakkoord: winstdeelname van werknemers

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Het zomerakkoord van de regering-Michel bepaalt dat u vanaf 1 januari 2018 winstdeelnames kan toekennen aan uw werknemers zonder participatie voor de werknemers in het kapitaal van de onderneming.

Spelregels

De winstdeelname is toegankelijk voor alle werknemers binnen de onderneming (niet voor de bedrijfsleiders). De toekenning van de winstpremie is vrijwillig, u bent niet verplicht om een systeem van winstdeelname in te voeren.

De procedure om een winstdeelname in te voeren wordt eenvoudig. Een beslissing van de algemene vergadering en een informatieverstrekking op ondernemingsniveau volstaan. U zou een onderscheid kunnen maken tussen verschillende werknemerscategorieën en verschillende berekeningswijzen van de winstdeelname kunnen uitwerken. Deze verschillende berekeningswijzen moet u dan wel opnemen in een cao of toetredingsakte.

De winstdeelname komt niet in aanmerking voor de berekening van de loonnorm. Dat betekent dat u de winstpremie kan toekennen ook als uw onderneming de loonkost niet meer mag laten stijgen.

Nog twee belangrijk beperkingen:

  • de winstpremie komt bovenop het bestaande loonpakket. U mag geen bestaand loonelement vervangen door de winstpremie;
  • het bedrag van de winstdeelname mag niet hoger zijn dan 30% van de loonmassa.

Fiscaal en parafiscaal gunstregime

De winstdeelname geniet een fiscaal en parafiscaal gunstregime:

  • Sociale bijdrage werknemer: 13,07 % (geen werkgeversbijdrage);
  • belastingen werknemer: 7 %;
  • Belastingen werkgever: volgens het tarief in de vennootschapsbelasting.

Vergelijkend voorbeeld:

In onderstaand voorbeeld vergelijken we de fiscale en parafiscale behandeling van de winstdeelname met twee andere verloningsvormen: de klassieke cash bonus en de bonus cao nr. 90. Het brutobedrag van de bonus in hoofde van de werknemer bedraagt 500 EUR.

 

Winstdeelname

Klassieke cash bonus

Bonus cao nr. 90

Kost werkgever

645,00 EUR

(geschat tarief vennootschapsbelasting: 29 %)

625 EUR

(geschatte werkgeversbijdrage:

25 %)

665,00 EUR

(bijzondere werkgeversbijdrage: 33 %)

Brutobedrag Bonus

500,00 EUR

500,00 EUR

500,00 EUR

Sociale bijdrage (13,07%)

65,35 EUR

65,35 EUR

65,35 EUR

Belastbaar

434,65 EUR

434,65 EUR

434,65 EUR

Belastingen

30,43 EUR

(7 %)

217,33 EUR

(geschat belastingtarief: 50 %)

/

(fiscale vrijstelling)

Netto

404,22 EUR

217,32 EUR

434,65 EUR

Verhouding Kost Werkgever/Netto Werknemer

+/- 1,6

+/- 2,9

+/- 1,5

Op basis van bovenstaande cijfers over de verhouding tussen de kost voor de werkgever en het nettobedrag van de bonus/premie, blijkt duidelijk dat de keuze voor een winstdeelname of een bonus cao nr. 90 de meest interessante is.

U mag echter niet uit het oog verliezen dat de toekenning van een bonus cao nr. 90 sterk gereglementeerd is op vlak van de invoeringsprocedure, de hoogte van het bedrag , de doelstellingen waaraan de bonus is gekoppeld, … De toekenning van winstdeelnames is op dat vlak minder rigide en kan net daarom een aantrekkelijke manier zijn om uw werknemers in de toekomst te belonen.

Partena volgt de ontwikkelingen over de winstdeelnames op de voet en informeert u van zodra de maatregel concreter wordt.

Bron: http://premier.fgov.be

Auteur: Peggy Criel

05/09/2017