Toegestane hervatting van aangepast/ander werk: impact op het vlak van arbeidsrecht

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

De impact op de arbeidsovereenkomst van een tijdelijke hervatting van aangepast of ander werk toegestaan door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds, wordt voortaan verduidelijkt bij wet.

De wet van 20 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 30 december 2016 en waarvan de datum van inwerkingtreding vastgelegd is op 9 januari 2017, voert immers meerdere bepalingen ter zake in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 in.

Deze maatregel maakt deel uit van overheidsmaatregelen ter bevordering van de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.

De wet van 20 december houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid voorziet eveneens de regels inzake beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht als gevolg van de definitieve ongeschiktheid van de werknemer. Zie hieromtrent onze Infoflash van 2 januari 2017.

Wat houdt een toegestane hervatting in?

Om de professionele re-integratie van arbeidsongeschikte werknemer te bevorderen, kan deze met het akkoord van de werkgever en de toelating van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds, tijdelijk aangepast of anders werk hervatten. Hij behoudt in dat geval de ongeschiktheidsuitkeringen van het ziekenfonds die, binnen welbepaalde grenzen, kunnen worden gecumuleerd met het loon dat hij voor zijn beroepsactiviteit ontvangt.

Concreet moet de werknemer die tijdelijk aangepast of ander werk na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid wenst te hervatten die hervatting in principe uiterlijk op de werkdag die onmiddellijk voorafgaat aan de werkhervatting aangeven bij zijn ziekenfonds en bij de adviserend geneesheer van zijn ziekenfonds een aanvraag tot toelating indienen.

Vanaf 1 januari 2017 is de werknemer vrijgesteld van het indienen van een dergelijke aanvraag tot toelating indien de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een kopie aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds heeft bezorgd van het re-integratieplan dat de werkgever heeft opgesteld in het kader van een re-integratietraject (zie onze Infoflash van 1 december 2016).

De adviserend geneesheer van het ziekenfonds onderzoekt of de voorwaarden voor de toegestane hervatting voor aangepast of ander werk zijn vervuld op basis van de aanvraag tot toelating ingediend door de werknemer of het re-integratieplan.

Wat met de arbeidsovereenkomst in geval van toegestane hervatting?

De wet van 20 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid verduidelijkt voortaan de impact op de arbeidsovereenkomst van een tijdelijke hervatting van aangepast of ander werk toegestaan door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Deze verduidelijkingen bevestigen grotendeels de principes die tot op heden van kracht zijn.

Opgelet! De regels die hieronder worden toegelicht gelden enkel voor de situatie van een tijdelijke hervatting van aangepast of ander werk mits de adviserend geneesheer van het ziekenfonds dit toestaat.

De arbeidsovereenkomst wordt niet geschorst

De uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt niet geschorst tijdens de periode van toegestane hervatting van aangepast of ander werk.

Dit heeft meer bepaald tot gevolg dat een opzegging betekend vóór/tijdens een periode van toegestane hervatting van aangepast of ander werk uitwerking heeft/normaal verloopt.

De ‘arbeidsrelatie’ van kracht vóór de hervatting blijft behouden

Men vermoedt dat de ‘arbeidsrelatie’ van kracht vóór de toegestane hervatting van aangepast of ander werk behouden blijft.

Dit betekent bijvoorbeeld dat een werknemer die aanvankelijk voltijds werd tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert in het kader van aangepast of ander werk, met name ten aanzien van de reglementering inzake arbeidsduur geen deeltijdse werknemer wordt.

Dit vermoeden is weerlegbaar. Het kan worden omgekeerd indien de partijen blijk geven van de vaste en definitieve wil om de aanvankelijke arbeidsrelatie blijvend te wijzigen.

De verworven voordelen blijven behouden

Tijdens de periode van toegestane hervatting van aangepast of ander werk behoudt de werknemer alle voordelen verworven bij de werkgever. De partijen kunnen evenwel van dit principe afwijken (door een aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst te sluiten – zie hieronder).

De partijen kunnen een aanhangsel bij de overeenkomst sluiten

Voor de periode van toegestane hervatting van aangepast of ander werk, hebben de werknemer en de werkgever de mogelijkheid (geen verplichting) om een aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst te sluiten. Dit aanhangsel bevat eventueel de modaliteiten die overeengekomen zijn voor het aangepast of ander werk, meer bepaald:

  • het werkvolume,
  • de werkroosters,
  • de aard van het werk,
  • het loon,
  • de geldigheidsduur van het aanhangsel.

Het aanhangsel loopt onmiddellijk af wanneer de werknemer niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de toegestane werkhervatting. Zodra de werknemer niet meer voldoet aan deze voorwaarden, brengt hij zijn werkgever hiervan op de hoogte.

De ontslagvergoeding wordt berekend op basis van het aanvankelijke loon

Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd tijdens een periode van toegestane hervatting van aangepast of ander werk met betaling van een ontslagvergoeding, dan is het loon dat in aanmerking genomen moet worden voor de berekening van deze vergoeding het loon waarop de werknemer recht gehad zou hebben krachtens zijn arbeidsovereenkomst indien hij zijn prestaties niet aangepast had met het akkoord van de werkgever.

Het gewaarborgd loon wordt geneutraliseerd

In geval van ziekte (andere dan een beroepsziekte) of ongeval (andere dan een arbeidsongeval) tijdens de periode van toegestane hervatting van aangepast of ander werk, is de werkgever geen enkel loon verschuldigd.

Datum van inwerkingtreding

Deze bepalingen treden in werking op 9 januari 2017.

Bron: Wet van 20 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid. B.S. 30 december 2016.

Auteur: Catherine Legardien

02/01/2017