Tijdskrediet: inwerkingtreding van de cao nr. 103ter op 1 april 2017

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

1 april ll. is de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 103ter in werking getreden. Deze voert meerdere wijzigingen aan het tijdskredietstelsel door.

Deze nieuwigheden zijn van toepassing op alle aanvragen (of verlengingsaanvragen) voor tijdskrediet ingediend bij de werkgever vanaf 1 april 2017.

In deze Infoflash zetten we de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Raadpleeg onze Infoflash ‘Tijdskrediet: wat verandert er in 2017?’ van 2 januari 2017 voor meer informatie.

Verlenging van de duur van het tijdskrediet ‘met motief’

De cao nr. 103ter voorziet in een uitbreiding tot maximum 51 maanden van het recht om tijdskrediet ‘met motief’ te genieten wegens ‘zorgmotieven’, d.w.z. om:

  • de zorg op zich te nemen van een kind jonger dan 8 jaar,
  • palliatieve zorgen te verlenen,
  • bijstand of verzorging te verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid,
  • zorgen te verlenen aan een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar,
  • bijstand of verzorging te verlenen aan zijn minderjarig zwaar ziek kind of aan een minderjarig zwaar ziek kind dat gezinslid is.

De maximumduur van 36 maanden wordt dus uitsluitend behouden voor tijdskrediet ‘met motief’ voor het volgen van een opleiding.

Opgelet! Om voor de duur geen nieuw verschil te creëren tussen het recht om tijdskrediet ‘met motief’ te genieten voor ‘zorgmotieven’ (51 maanden) en het recht op onderbrekingsuitkeringen (momenteel 48 maanden), moet het koninklijk besluit van 12 december 2001 (dat het recht op onderbrekingsuitkeringen regelt) worden aangepast. Een ontwerp van koninklijk besluit in deze zin werd 31 maart ll. goedgekeurd in de Ministerraad Dit koninklijk besluit zou van kracht worden op 1 juni 2017 en zou gelden voor alle aanvragen (of verlengingsaanvragen) voor tijdskrediet die aan de werkgever meegedeeld worden na 31 mei 2017.

Opheffing van het recht op tijdskrediet 'zonder motief'

De cao nr. 103ter schrapt het recht om tijdskrediet ‘zonder motief’ te genieten.

Andere veranderingen in een notendop

De cao nr. 103ter voorziet bovendien in volgende aanpassingen:

  • nieuwe aanrekeningregels om het overblijvend aantal maanden tijdskrediet te bepalen waarop de werknemer aanspraak kan maken wanneer hij al periodes van tijdskrediet (of loopbaanonderbreking) heeft genoten in het verleden;
  • nieuwe berekeningsregels om te bepalen of voldaan is aan de voorwaarde van 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende om tijdskrediet ‘eindeloopbaan’ te kunnen genieten;
  • het recht voor de werknemer die twee deeltijdse functies combineert bij twee verschillende werkgevers om tijdskrediet te genieten onder de vorm van een 1/5de vermindering van de prestaties.

Bronnen: collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, http://www.cnt-nar.be; koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, B.S. van 18 december 2001; Ministerraad van 31 maart 2017.

Auteur: Catherine Legardien

06/04/2017