Tijdskrediet ‘eindeloopbaan’: het recht op uitkeringen blijft behouden na een thematisch verlof

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

De werknemer die vóór 1 januari 2015 uitkeringen voor een tijdskrediet ‘eindeloopbaan’ heeft gekregen, kan voortaan zijn recht behouden op tijdskrediet ‘eindeloopbaan’ met uitkeringen na een thematisch verlof.

Waarom deze nieuwe maatregel?

Sinds 1 januari 2015 wordt het recht op uitkeringen in geval van tijdskrediet ‘eindeloopbaan’ vanaf 60 jaar in plaats van 55 jaar toegekend.

Gevolg: bepaalde werknemers die hun tijdskrediet ‘eindeloopbaan’ hadden onderbroken om thematisch verlof te nemen (d.w.z. verlof wegens palliatieve zorgen, verlof om een zwaar ziek gezins-of familielid bij te staan of ouderschapsverlof) konden hun tijdskrediet ‘eindeloopbaan’ niet verder opnemen met recht op de uitkeringen.

Deze situatie is nu rechtgezet.

Behoud van het recht op uitkeringen: onder welke voorwaarden?

De werknemer die reeds vóór 1 januari 2015 uitkeringen ontving in het kader van een tijdskrediet ‘eindeloopbaan’ en die een nieuwe aanvraag voor een tijdskrediet ‘eindeloopbaan’ indient, behoudt zijn recht op uitkeringen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • het voordeel van de uitkeringen was tijdelijk onderbroken wegens een grotere vermindering van de arbeidsprestaties dan de vermindering die hij genoot vóór 1 januari 2015 of wegens een schorsing van de arbeidsprestaties met het oog op het opnemen van thematisch verlof;
  • de nieuwe aanvraag heeft betrekking op een vermindering van de prestaties die identiek is aan de vermindering die de werknemer genoot vóór 1 januari 2015.

Deze nieuwe maatregel is in werking getreden op 1 april 2019.

Bron: koninklijk besluit van 15 februari 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, B.S. 1 april 2019.