Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bij sluiting van klassen/scholen: wet goedgekeurd en attest beschikbaar

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

De Kamer heeft het wetsvoorstel goedgekeurd dat aan de werknemer het recht toekent om afwezig te zijn van het werk wanneer de instelling sluit waar zijn kind wordt opgevangen. Voor de dagen van afwezigheid kan de werknemer tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht genieten.

Bovendien heeft de RVA op haar website al het attest gepubliceerd dat de werknemer moet laten invullen door de instelling (ter bevestiging van haar volledige of gedeeltelijke tijdelijke sluiting of onderbreking van de dienst).

Principe

Uw werknemer heeft het recht van zijn werk afwezig te blijven, zonder behoud van zijn loon:

  • wanneer een minderjarig kind dat met hem samenwoont niet naar zijn kinderdagverblijf of school kan gaan omdat het kinderdagverblijf, de school of de klas waartoe hij behoort gesloten is omwille van een maatregel die de verspreiding van het coronavirus beoogt te beperken;
  • wanneer hij een gehandicapt kind ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, en dat kind niet naar een opvangcentrum voor gehandicapten kan gaan, omdat dat centrum gesloten wordt of de intra- of extramurale dienst of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen tijdelijk onderbroken is omwille van een maatregel die de verspreiding van het coronavirus beoogt te beperken.

Uw werknemer behoudt dit recht zolang het betrokken kind niet kan terugkeren naar het kinderdagverblijf, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten.

Formaliteiten

De werknemer die gebruik maakt van dit recht moet u daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Hij moet ook een attest laten invullen (beschikbaar op de website van de RVA) door de school, het kinderdagverblijf, het opvangcentrum voor gehandicapten of de intra- of extramurale dienst georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen. Daarna overhandigt de werknemer u onmiddellijk het door hem mee ondertekend attest.

Dit attest bevestigt de sluiting van de bedoelde instelling/onderbreking van de dienst en vermeldt de periode gedurende welke de sluiting/onderbreking van de dienst van toepassing is.

Uitkeringen

Uw werknemer heeft recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht ten laste van de RVA. Hij ontvangt van de RVA ook een toeslag van € 5,63 per dag dat hij tijdelijk werkloos is.

Procedure

De procedure die u moet volgen om de werknemers (die geconfronteerd worden met een sluiting van het kinderdagverblijf, de school of het centrum/onderbreking van de dienst) aan te geven als tijdelijk werkloos wegens overmacht varieert naargelang uw onderneming/sector al dan niet uitzonderlijk hard getroffen is door de coronacrisis.

Ondernemingen/sectoren die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis

U kunt alleen een beroep doen op de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ‘COVID-19’ (door alleen een ASR - scenario 5 te doen) voor de werknemers (die geconfronteerd worden met een sluiting van het kinderdagverblijf, de school of het centrum) als uw onderneming:

Bovendien moet u het attest dat uw werknemer u overhandigd heeft ter beschikking houden van de diensten van de RVA, in het geval van controle.

Ondernemingen/sectoren die niet uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis

Als u niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ‘COVID-19’, moet u de gewone procedure van tijdelijke werkloosheid wegens (klassieke) overmacht volgen. U zult dan alle formaliteiten moeten vervullen die nodig zijn voor dit type van werkloosheid, namelijk:

  • een elektronische mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht versturen naar de RVA, met als reden van tijdelijke werkloosheid: ‘Corona - Opvang kind wegens sluiting’,
  • het attest dat de werknemer u overhandigd heeft (via de post of per mail) opsturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het bevoegde RVA kantoor,
  • bij het begin van de periode van tijdelijke werkloosheid een ‘ASR scenario 2’ doen,
  • op de 1e effectieve werkloosheidsdag van de maand aan uw werknemer het controleformulier C3.2A afleveren,
  • op het einde van elke kalendermaand een ‘ASR scenario 5’ doen.

Datum van inwerkingtreding

Deze wet, die binnenkort in het Belgisch Staatsblad zal worden gepubliceerd, zal in werking treden met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020. Ze zal van toepassing zijn tot 31 december 2020, tenzij een Koninklijk Besluit de geldigheidsduur ervan verlengt.

Bronnen: wetsvoorstel tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap van hun kind (De Kamer); RVA.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.