Tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht: nieuwe voorwaarden

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

De RVA heeft onlangs zijn richtlijnen aangepast m.b.t. de toekenningsvoorwaarden van de tijdelijkewerkloosheidsuitkeringen wegens medische overmacht.

Deze wijzigingen zijn er gekomen naar aanleiding van de invoering van de reglementering op de re-integratietrajecten (zie Infoflash van 1 december 2016).

In welke situatie kan een werknemer tijdelijkewerkloosheidsuitkeringen wegens medische overmacht genieten?

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is, wordt zijn arbeidsovereenkomst geschorst. In principe kan hij gedurende een bepaalde periode een gewaarborgd loon ten laste van zijn werkgever genieten, en daarna ziekte-uitkeringen ten laste van zijn ziekenfonds. Deze uitkeringen worden echter enkel toegekend wanneer de werknemer wordt erkend als zijnde arbeidsongeschikt in de zin van de ZIV-reglementering. Daarvoor moet hij elke activiteit hebben stopgezet en minstens 66% arbeidsongeschikt zijn[1].

Indien de werknemer niet langer minstens 66% arbeidsongeschikt is (en dus niet meer voldoet aan de voorwaarden om te worden erkend als zijnde ongeschikt in de zin van de ZIV-reglementering), zal hem een document ‘Einde van de arbeidsongeschiktheid’ worden overgemaakt met daarin de datum waarop hij geen uitkeringen van zijn ziekenfonds meer zal ontvangen.

Als de werknemer op die datum niet geschikt is om het werk te hervatten, zal hij in bepaalde gevallen en mits hij aan bepaalde voorwaarden voldoet tijdelijkewerkloosheidsuitkeringen wegens medische overmacht kunnen ontvangen.

Welke zijn de toekenningsvoorwaarden voor tijdelijkewerkloosheidsuitkeringen wegens medische overmacht?

Om het recht op de tijdelijkewerkloosheidsuitkeringen wegens medische overmacht te openen, moet de werknemer enerzijds door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds arbeidsgeschikt in de zin van de ZIV-reglementering zijn verklaard en anderzijds niet geschikt zijn om het overeengekomen werk te hervatten, hetzij tijdelijk, hetzij definitief.

Voor beide hypothesen (tijdelijke/definitieve ongeschiktheid) moeten bovendien de volgende voorwaarden zijn vervuld.

1e hypothese: de werknemer is tijdelijk ongeschikt om het overeengekomen werk uit te voeren

De tijdelijkewerkloosheidsuitkeringen wegens medische overmacht mogen in principe niet tijdens de eerste 6 maanden van de arbeidsongeschiktheid worden aangevraagd.

De toekenningsvoorwaarden voor de uitkeringen verschillen naargelang er een re-integratietraject loopt of niet.

Indien er een re-integratietraject loopt kan de werknemer, zonder andere voorwaarden, tijdelijkewerkloosheidsuitkeringen genieten, in principe tot hij een aangepast/ander werk (ingevolge de overhandiging door de werkgever van een re-integratieplan) of een overeengekomen werk heeft hervat.

Opmerking: de werknemer moet het formulier C27R ‘Verklaring betreffende de vergoedbaarheid in tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht in het kader van een re-integratietraject’ invullen en zo snel mogelijk overmaken aan zijn betalingsinstelling.

Indien er daarentegen geen re-integratietraject loopt zal het voordeel van de tijdelijkewerkloosheidsuitkeringen aan de werknemer worden toegekend voor zover:

  • zijn arbeidsongeschiktheid wordt geattesteerd hetzij door een gezondheidsbeoordelingsformulier van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer., hetzij door een medisch getuigschrift van zijn behandelend geneesheer (in dit geval zal een bijkomend medisch onderzoek worden uitgevoerd door een erkend geneesheer van de RVA) en
  • geen enkel passend vervangingswerk beschikbaar is.

2e hypothese: de werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk uit te voeren

De werknemer die definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk uit te voeren, kan tijdelijkewerkloosheidsuitkeringen wegens medische overmacht genieten enkel in de hypothese waarin er een re-integratietraject lopend is.

Opmerking: de werknemer moet het formulier C27R ‘Verklaring betreffende de vergoedbaarheid in tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht in het kader van een re-integratietraject’ invullen en zo snel mogelijk overmaken aan zijn betalingsinstelling.

De tijdelijkewerkloosheidsuitkeringen zullen meer bepaald worden toegekend:

- in de periode gelegen tussen de aanvraag voor het re-integratietraject en de re-integratiebeoordeling door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer;

- indien de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer heeft beslist dat de werknemer in staat is om bij de werkgever een aangepast of een ander werk uit te voeren:

  • gedurende de termijn voor het aantekenen van beroep tegen de beslissing tot definitieve ongeschiktheid of tijdens de duur van de beroepsprocedure, indien de werknemer de beslissing tot definitieve ongeschiktheid betwist;
  • voor de periode voorafgaand aan het overmaken van het re-integratieplan aan de werknemer of voor de periode voorafgaand aan het einde van het re-integratietraject, met een maximum van 12 maanden;

- indien de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beslist heeft dat de werknemer niet in staat is om bij de werkgever een aangepast werk of een ander werk uit te voeren: gedurende de termijn voor het aantekenen van beroep tegen de beslissing tot definitieve ongeschiktheid of tijdens de duur van de beroepsprocedure, indien de werknemer de beslissing tot definitieve ongeschiktheid betwist.

Bron: http://www.rva.be.

[1]Dat ongeschiktheidspercentage van minstens 66% wordt verschillend beoordeeld al naargelang de duur van de ongeschiktheid wel of niet 6 maanden bereikt. Tijdens de eerste 6 maanden ongeschiktheid wordt die 66 % beoordeeld op basis van het gewone beroep van de werknemer. Na de eerste 6 maanden ongeschiktheid wordt die 66 % beoordeeld ten opzichte van de algemene arbeidsmarkt.

Auteur: Catherine Legardien

14/11/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.