Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen: is de toeslag op de werkloosheidsuitkeringen nog steeds verschuldigd?

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

In geval van tijdelijke werkloosheid ingevolge een gebrek aan werk wegens economische redenen heeft de werknemer recht op een toeslag op de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid.

Om te kunnen worden toegelaten tot het voordeel van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens economische redenen moet de werknemer sinds 1 oktober 2016 voldoen aan de gewone toelatingsvoorwaarden.

Recht op de toeslag 

In geval van tijdelijke werkloosheid ingevolge een gebrek aan werk wegens economische redenen heeft de werknemer (arbeider/bediende) recht op een toeslag op de werkloosheidsuitkeringen:

  • ten laste van de werkgever (of in sommige activiteitensectoren, ten laste van een bestaanszekerheidsfonds);
  • voor elke dag waarop hij niet heeft gewerkt;
  • waarvan het minimumbedrag is vastgelegd op 2 EUR/dag.

Behoudens gunstigere sectorale bepalingen, is het recht op de toeslag met andere woorden ondergeschikt aan het recht op uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid. De werkgever is dan ook niet verplicht de toeslag aan de werknemer te betalen indien de werknemer niet toegelaten is tot het voordeel van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid.

Doorgaans is de werkgever echter niet op de hoogte van de toestand van de werknemer betreffende zijn recht op uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid. Volgens de RVA kan hij evenwel een attest hiervan opvragen via de werknemer.

Aanvullingen bij sociale voordelen 

De bedragen die moeten worden beschouwd als een aanvulling van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid, zijn voor de RSZ geen loon. Bijgevolg zijn de gewone socialezekerheidsbijdragen er niet op verschuldigd.

Dit is het geval voor de toeslag op de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen; er is geen enkele socialezekerheidsbijdrage verschuldigd op deze toeslag.

De RSZ is bovendien van oordeel dat de toeslag die aan de werknemer wordt toegekend, de hoedanigheid van toeslag vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen behoudt, ook al blijkt later dat de werknemer geen recht heeft op werkloosheidsuitkeringen. De RSZ verduidelijkt ook nog dat de werkgever in dit geval niet verplicht is om de werknemer een loon te betalen voor de niet-gepresteerde dagen.

Praktisch

Partena Pay’n People berekent automatisch de toeslag voor elke dag tijdelijke werkloosheid ingevolge een gebrek aan werk wegens economische redenen die u aan ons doorgeeft.

Indien u beslist deze toeslag niet toe te kennen aan een werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens economische redenen, enerzijds omdat hij niet is toegelaten tot het voordeel van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid en anderzijds omdat er geen enkele sectorale afwijking hiervoor bestaat, dient u uw Payroll Consultant hiervan op de hoogte te brengen.

U dient uw instructie voor elke betreffende maand schriftelijk mee te delen en dit samen met de informatie over de lonen.

Bronnen: arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, art. 51 § 8 en art. 77/4 § 7; administratieve instructies RSZ – 2016/4.

Auteur: Catherine Mairy

09/12/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.