Tijdelijke werkloosheid overmacht voor de opvang van een kind: de wet is aangepast!

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Er gebeurde een aanpassing van de wet waardoor een werknemer afwezig kan blijven van het werk om voor zijn kind te zorgen waarvan de instelling (school, kinderdagverblijf, opvangcentrum) gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Andere situaties die de afwezigheid van de werknemer vereisen om voor zijn kind te zorgen, kunnen nu gedekt worden. Net zoals voor de dagen waarop hij afwezig is als gevolg van de sluiting van de instelling die zijn kind opvangt, zal de werknemer tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht kunnen genieten.

Principes

Uw werknemer heeft het recht om van zijn werk afwezig te blijven, zonder loonbehoud:

 • wanneer een minderjarig kind dat met hem samenwoont:
  • niet naar zijn kinderdagverblijf of school kan gaan omdat het kinderdagverblijf, de school of de klas waarvan het deel uitmaakt gesloten wordt als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken,
  • verplicht is om afstandsonderwijs te volgen,
  • in quarantaine moet worden geplaatst of om een andere reden in isolatie moet worden geplaatst om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
 • wanneer hij een gehandicapt kind ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, en dat kind niet naar een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan, of de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen niet langer kan genieten, als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Verplichtingen van de werknemer

De werknemer die gebruik maakt van dit recht moet u daarvan onverwijld op de hoogte brengen.

Hij moet u ook onmiddellijk en al naargelang het geval een van de volgende documenten bezorgen:

 • hetzij een geneeskundig getuigschrift dat de quarantaine of isolatie van het kind bevestigt,
 • hetzij een aanbeveling tot quarantaine of isolatie van het kind, afgegeven door een bevoegde instantie,
 • hetzij een attest van het kinderdagverblijf, van de school of het centrum voor opvang van personen met een handicap dat de sluiting bevestigt van de betrokken inrichting of de klas als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. In dit attest moet de periode vermeld staan waarin de sluiting van toepassing is.

Uw werknemer behoudt het recht op afwezigheid gedurende de volledige periode waarop het attest of de aanbeveling betrekking heeft.

Opgelet! Wanneer de werknemer met de andere ouder van het kind samenwoont, kan dit recht slechts door één van hen voor dezelfde periode worden uitgeoefend.

Vergoeding via de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona

Voor de dagen waarop hij afwezig is, ontvangt uw werknemer van de RVA een tijdelijke werkloosheidsuitkering die gelijk is aan 70 % van het begrensde loon (€ 2 754,76 per maand) vermeerderd met € 5,63 per dag.

Alleen de volgende formaliteiten moeten hiervoor vervuld worden (vereenvoudigde procedure):

 • u moet elke maand de dagen tijdelijke werkloosheid aangeven (ASR werkloosheid scenario 5), met de code 5.4 voor de ‘aard van de dag’ en ‘coronavirus’ als reden;
 • uw werknemer moet bij zijn uitbetalingsinstelling een - eenmalige - uitkeringsaanvraag indienen via het formulier C.3.2 - WERKNEMER-CORONA.

Bovendien moet u het document ter rechtvaardiging (naargelang het geval het quarantainegetuigschrift, de aanbeveling of het attest van sluiting) dat uw werknemer u overhandigd heeft, ter beschikking houden van de diensten van de RVA, in het geval van controle.

Bron: wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S 30.12.2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.