Tijdelijke werkloosheid overmacht in geval van sluiting van de scholen: vereenvoudigde procedure voor alle werkgevers!

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Op 6 november 2020 heeft de federale regering beslist om de vereenvoudigde procedure m.b.t. tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden).

Bijgevolg kunnen alle situaties van tijdelijke werkloosheid die te wijten is aan het coronavirus opnieuw worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht, ongeacht of de werkgever al dan niet erkend is als bedrijf dat bijzonder zwaar getroffen is door de crisis of al dan niet behoort tot een sector die bijzonder zwaar getroffen is door de crisis.

Deze maatregel is van toepassing van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

Voor meer informatie, raadpleeg ‘Opnieuw soepele tijdelijke werkloosheid ‘corona’ voor alle ondernemingen’.

De vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona is ook van toepassing wanneer de werknemer afwezig is omdat de inrichting die zijn kind opvangt (school, kinderopvang, opvangcentrum) is gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Principes

Uw werknemer heeft sinds 1 oktober 2020 het recht van zijn werk afwezig te blijven, zonder behoud van zijn loon:

  • wanneer een minderjarig kind dat met hem samenwoont niet naar zijn kinderdagverblijf of school kan gaan omdat het kinderdagverblijf, , de school of de klas waartoe hij behoort gesloten is omwille van een maatregel die de verspreiding van het coronavirus beoogt te beperken;
  • wanneer hij een gehandicapt kind ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, en dat kind niet naar een opvangcentrum voor gehandicapten kan gaan, omdat dat centrum gesloten wordt of de intra- of extramurale dienst of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen tijdelijk onderbroken is omwille van een maatregel die de verspreiding van het coronavirus beoogt te beperken.

Uw werknemer behoudt dit recht zolang het betrokken kind niet kan terugkeren naar het kinderdagverblijf, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten.

Voor de dagen van afwezigheid kan uw werknemer tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht genieten.

Verplichtingen van de werknemer

De werknemer die gebruik maakt van dit recht moet u daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Hij moet ook een attest laten invullen (beschikbaar op de website van de RVA) door de school, het kinderdagverblijf, het opvangcentrum voor gehandicapten of de intra- of extramurale dienst georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen. Daarna overhandigt de werknemer u onmiddellijk het door hem ingevuld en mee ondertekend attest.

Dit attest bevestigt de sluiting van de bedoelde instelling/onderbreking van de dienst en vermeldt de periode gedurende welke de sluiting/onderbreking van de dienst van toepassing is.

Vergoeding via de vereenvoudigde procedure m.b.t. tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht

Voor de dagen waarop hij afwezig is krijgt je werknemer van de RVA een werkloosheidsuitkering die overeenstemt met 70 % van het begrensde loon (2 754,76 EUR per maand) vermeerderd met 5,63 EUR per dag.

Als gevolg van de beslissing van de regering om de vereenvoudigde procedure m.b.t. tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers, gelden uitsluitend de volgende formaliteiten :

  • u moet elke maand de dagen tijdelijke werkloosheid aangeven (ASR werkloosheid scenario 5), met de code 5.4 voor de “aard van de dag” en “coronavirus” als reden;
  • uw werknemer moet bij zijn uitbetalingsinstelling een - eenmalige - uitkeringsaanvraag indienen via het formulier C.3.2 - WERKNEMER-CORONA.

Voor meer informatie, raadpleeg ‘Opnieuw soepele tijdelijke werkloosheid ‘corona’ voor alle ondernemingen ’.

Bovendien moet u het attest van sluiting dat uw werknemer u overhandigd heeft ter beschikking houden van de diensten van de RVA, in het geval van controle.

Hoe zit het met de dagen waarmee de herfstvakantie verlengd wordt?

De RVA heeft laten weten dat de werknemers die tijdens de dagen van de verlengde herfstvakantie afwezig moeten blijven van het werk om hun kinderen op te vangen, tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht ‘sluiting school’ zullen kunnen genieten. Deze verlenging van de herfstvakantie wordt immers beschouwd als een sluiting van een school door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. 

Twee belangrijke verduidelijkingen

  1. Tijdelijke werkloosheid overmacht voor de opvang van een kind is niet mogelijk tijdens de periode gedekt door de gewone schoolvakantie, aangezien het hier niet gaat om een sluiting van een school door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
  2. Aangezien het gaat om een algemene maatregel moet de school het attest sluiting corona alleen afleveren als de werknemer haar hier uitdrukkelijk om verzoekt (omdat u hem zelf hier om verzocht hebt).

Bronnen: wet van 23 oktober 2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap van hun kind, B.S. 30 oktober 2020  RVA.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.