Tijdelijke werkloosheid als gevolg van de overstromingen: procedure vanaf 1 augustus 2021

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

De RVA heeft enkele belangrijke verduidelijkingen gegeven over de procedure die vanaf 1 augustus 2021 moet worden gevolgd voor de tijdelijke inwerkloosheidsstelling van werknemers die niet kunnen werken als gevolg van het slechte weer op 14 en 15 juli.

Herhaling!

De RVA aanvaardt dat alle situaties van tijdelijke werkloosheid als gevolg van dit slechte weer worden aangegeven als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Dit zal het geval zijn indien:

  • de werknemer het werk niet kan uitoefenen omdat de plaats van tewerkstelling is ondergelopen, de infrastructuur van de werkgever is aangetast of vernietigd,
  • de werknemer niet op de plaats van het werk kan raken omdat het openbaar vervoer onderbroken is of omdat de wegen overstroomd zijn.

Belangrijk!

Er wordt gezien de uitzonderlijke situatie tot en met 15 augustus 2021 aanvaard dat ook omstandigheden die op zich het werk niet rechtstreeks onmogelijk maken toch een reden kunnen zijn om de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen. Dit betreft de situaties waarin de werknemer getroffen is door ernstige schade of verliezen en de facto in de onmogelijkheid is om te gaan werken omdat hij prioriteit moet geven aan het zoeken naar een nieuwe huisvesting, de opkuis of herstellingswerken van zijn woning, het regelen van zijn schadedossier of het zoeken naar alternatieve vervoermiddelen. 

Er wordt eveneens aanvaard dat de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht alternerend kan zijn (de werknemer moet met andere woorden niet doorlopend tijdelijk werkloos worden gesteld of er kan worden afgewisseld tussen de werknemers).

Opgelet!

Om een beroep te kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, moeten voorwaarden in acht worden genomen.

Alle info is beschikbaar op de website van de RVA.

Procedure

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet in principe de klassieke procedure worden gevolgd.  Dit betekent dat de werkgever een mededeling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar de RVA moet versturen.

Ter herinnering: voor de dagen van tijdelijke werkloosheid gelegen in de periode van 14 juli tot en met 31 juli 2021 wordt de tijdelijke werkloosheid evenwel zonder deze mededeling aanvaard. In dat geval moet de werkgever enkel in de aangifte van sociaal risico betreffende de tijdelijke werkloosheid (ASR WECH 5) voor de dagen van tijdelijke werkloosheid “overmacht” (code aard van de dag 5.4) vermelden en als reden voor de overmacht opgeven “uitzonderlijke weersomstandigheden”.

Voor de periode vanaf 1 augustus 2021 moet de werkgever elektronisch een mededeling van de tijdelijke werkloosheid naar de RVA versturen. Deze aangifte moet de voorziene duur van de overmacht vermelden en wordt maximaal voor een periode van drie maanden (eventueel verlengbaar) aanvaard.

Als reden van overmacht wordt, naargelang de omstandigheden, vermeld:

  • OVERSTROMINGEN – TEWERKSTELLINGSPLAATS IN HET GETROFFEN GEBIED (indien de werkgever getroffen wordt)
  • OVERSTROMINGEN – WOONPLAATS WERKNEMER IN HET GETROFFEN GEBIED (indien de werknemer getroffen wordt).

In de rubriek “Opmerkingen” moet de werkgever daarnaast ook een concrete omschrijving van de omstandigheden geven (bv. opruimwerken in overstroomde woning, geen vervoermiddel om zich naar het werk te begeven,….).  Er moeten geen bewijsstukken bij de aangifte worden toegevoegd.

Opgelet! Indien de reden van de overmacht de persoonlijke situatie van de werknemer betreft (reden 2), zal de aangifte slechts tot en met 15 augustus 2021 worden aanvaard.

Aangezien nog tot 30 september 2021 afwijkende maatregelen in het kader van de coronacrisis die gelden voor alle tijdelijk werklozen van toepassing zijn, moet de werknemer niet in het bezit van een controlekaart C3.2A worden gesteld.

Bron: RVA

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.