Terbeschikkingstelling van een tablet – raming van het voordeel

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Wanneer de werkgever een tablet ter beschikking stelt van zijn werknemer die ook voor privédoeleinden gebruikt mag worden (bijvoorbeeld 's avonds, tijdens het weekend, tijdens zijn vakantie, ...), vormt dit een voordeel van alle aard waarop RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn.
Hoe moet dit voordeel sociaal en fiscaal geraamd worden?

De RSZ oordeelt dat de raming van dit voordeel van alle aard  verschillende regels volgt al naargelang de werkgever deze tablet al dan niet samen met een PC ter beschikking stelt.

De werkgever stelt ter beschikking van zijn werknemer

Sociale raming

Fiscale raming

Een tablet

Werkelijke waarde

Werkelijke waarde

Een PC

Forfaitaire waarde van 1 x 15 €/maand

Forfaitaire waarde van 1 x 15 €/maand

Een tablet en een PC

Forfaitaire waarde van 1 x 15 €/maand (en niet 2 x 15 €/maand)

Forfaitaire waarde van 1 x 15 €/maand voor de PC + reële waarde voor de tablet

Het is de werkgever die de reële waarde van het voordeel op sociaal en fiscaal vlak moet vastleggen.

Voor de raming van de reële waarde van de tablet, aanvaardt de RSZ dat er een afschrijvingsperiode van 3 jaar wordt toegepast.

Voorbeeld: de werkgever stelt een tablet ter beschikking van zijn werknemer die hij voor privédoeleinden mag gebruiken. Deze tablet heeft een waarde van 600 €. Het privégebruik wordt geraamd op 30%.

600 €/36 maanden = 16,67 €

16,67 € x 30%= 5 €

Het voordeel van alle aard dat aan de RSZ aangegeven moet worden en onderworpen is aan bedrijfsvoorheffing bedraagt 5 €/maand.

Voor de vaste internetverbinding wordt dit voordeel forfaitair geraamd op 5 €/maand, ook al zijn er meerdere abonnementen al dan niet in combinatie met mobiel internet.

Toenadering tussen beide standpunten?

Er zijn momenteel onderhandelingen lopende tussen de belastingadministraties en de socialezekerheidsinstellingen om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen inzake de raming van dit voordeel.

Auteur: Anne Ghysels

02/02/2015