Taxshift: Wat heeft het akkoord in petto voor de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing?

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Het taxshift-akkoord bevat enkele specifieke maatregelen voor een aantal vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Zo wordt de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van nacht- en/of ploegenarbeid vanaf 1 januari 2016 versneld verhoogd. De structurele vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 1 % wordt voor de profitsector dan weer afgeschaft vanaf 1 april 2016.

Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing bij nacht- en/of ploegenarbeid

Ondernemingen waar ploegen- en/of nachtarbeid wordt verricht zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van het doorstorten van een deel van de bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op de bezoldigingen van de betrokken werknemers. Dit gedeelte bedraagt vandaag 15,60 % van de belastbare bezoldigingen waarin de ploegenpremies zijn begrepen.

In het kader van de taxshift werden twee maatregelen genomen met het oog op de versterking van deze vrijstellingsmaatregel.

Versnelde verhoging van de vrijstelling

Het Competitiviteitspact voorzag reeds in een verhoging van de vrijstelling tot 20,40 % in 2016 en tot 22,80 % in 2019. Er werd beslist om de verhoging tot 22,80 % versneld in te voeren en toe te passen op de bezoldigingen toegekend of betaald vanaf 1 januari 2016.

Bijkomende lastenverlaging bij productie van hoogtechnologische producten

De bestaande vrijstelling van doorstorting voor nacht- en ploegenarbeid wordt versterkt voor ondernemingen die hoogtechnologische producten produceren.

Vanaf 1 januari 2016 wordt het percentage van de vrijstelling (in principe, 22,80 % vanaf 01/01/2016) verhoogd met 2,2 % (tot 25 %) voor deze ondernemingen. Het verhoogde percentage wordt enkel toegekend voor werknemers in de mate dat zij effectief zijn tewerkgesteld aan de productie van hoogtechnologische producten. Werknemers die aan andere, niet-hoogtechnologische producten werken binnen dezelfde onderneming komen niet in aanmerking voor deze verhoging.

De kenmerken waaraan de hoogtechnologische producten moeten voldoen zullen bij koninklijk besluit bepaald worden.

Ter herinnering, ondernemingen die werken in een volcontinu arbeidssysteem genieten reeds van eenzelfde verhoging met 2,2 % van het percentage van de vrijstelling.

Structurele vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing

Werkgevers van de privésector genieten een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing die gelijk is aan 1 % van het brutobedrag van de bezoldigingen vóór inhouding van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen (de zogenaamde ‘IPA-korting’). Het percentage van 1 % wordt verhoogd tot 1,12 % voor werkgevers die beantwoorden aan de criteria van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen (de zogenaamde ‘kmo’s’).

Profitsector

De structurele vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 1 % wordt omgezet in een extra vermindering van het basistarief van de werkgeversbijdragen voor de werkgevers die behoren tot de ‘profitsector’. De structurele vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 1 % wordt dus afgeschaft voor de ‘profitsector’.

De structurele vrijstelling van doorstorting van 0,12 % blijft wel bestaan voor de werkgevers die hetzij als kleine vennootschap worden aangemerkt op grond van artikel 15 W. Venn., hetzij als natuurlijke personen mutatis mutandis beantwoorden aan de criteria van artikel 15 W. Venn. De ondernemingen erkend voor uitzendarbeid die uitzendkrachten ter beschikking stellen van voormelde kleine vennootschappen of natuurlijke personen, genieten ook voor deze werknemers van de structurele vrijstelling van doorstorting van 0,12 %.

Non-profitsector

De werkgevers uit de ‘non-profitsector’ (= werkgevers van de Sociale Maribelsectoren) blijven genieten van een structurele vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 1 %. Een bedrag dat overeenstemt met 75% van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing wordt onmiddellijk besteed aan de financiering van de Sociale Maribelfondsen.

Inwerkingtreding

De bovenstaande wijzigingen op vlak van de structurele vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing zouden van toepassing zijn op de bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 1 april 2016.

Maatregelen in ontwerpfase

Bovenstaande maatregelen zitten nog in een ontwerpfase en kunnen eventueel nog worden aangepast.

Auteur: Peggy Criel

28/10/2015

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.