Taxshift of hoe de fiscale druk op arbeid verlichten?

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Eind juli heeft de regering de debatten over de begroting 2015 gesloten en de krijtlijnen voor de begroting 2016 uitgezet. De regering heeft ook haar fiscaal beleid (de taxshift, de hervorming die verondersteld wordt de fiscale druk op arbeid te verlichten) uit de doeken gedaan.

Maatregelen m.b.t. de werkgeversbijdragen

Een belangrijke maatregel in de taxshift is de verlaging van de werkgeversbijdragen. De RSZ-bijdragen die werkgevers moeten betalen zouden worden verlaagd van 33 % naar 25 %. Die maatregel heeft tot doel werkgevers ertoe aan te zetten nieuwe banen te scheppen en de concurrentiekracht van de Belgische bedrijven te verbeteren. Er zullen maatregelen ter waarde van 430 miljoen EUR worden genomen om de werkgelegenheid en de investering in KMO's te stimuleren.

Er zullen ook specifieke maatregelen worden genomen voor hightechbedrijven.

Ploegwerk en werk in een volcontinu arbeidssysteem zullen meer worden ondersteund.

Fiscale maatregelen voor werknemers

Voor werknemers komt er een hervorming van de fiscale loonschalen die worden gebruikt om de belastingen te berekenen (afschaffing van de schijf van 30 %), een wijziging van de fiscale werkbonus en een stijging van de belastingvrije som. Het nettoloon van werknemers met een laag of middelgroot inkomen zou op die manier met 100 EUR moeten stijgen.

Opmerking:

Aangezien die sociale en fiscale maatregelen een impact kunnen hebben op de financiering van de gefedereerde entiteiten, zal de regering een 'dialoog' met die entiteiten op gang brengen. Die maatregelen zouden wel in voege treden op 1 januari 2016.

Andere maatregelen

De regering heeft eind juli ook nog andere maatregelen aangekondigd. Aangezien die weinig of geen impact hebben op het beheer van uw personeel, beperken we ons tot een opsomming ervan:

  • stijging van de btw op elektriciteit vanaf september: van 6 % naar 21 %;
  • stijging van de accijnzen op tabak, alcohol en diesel (behalve professionele diesel en waarbij de stijging gepaard met een daling ten gunste van benzine) en frisdrank;
  • stijging van de Kaaimantaks op juridische constructies in het buitenland;
  • stijging van de roerende voorheffing: van 25 % naar 27 %;
  • harmonisering van de roerende voorheffing op auteursrechten.

Tot slot

De aankondiging die de regering eind juli heeft gedaan, vormt de basis van haar fiscaal beleid. Die verschillende intenties moeten nu nog worden geconcretiseerd via wetteksten.

Bovendien moeten ook nog andere beslissingen worden genomen want op diverse punten heerst momenteel onduidelijkheid. Zal, bijvoorbeeld, de stijging van de btw op elektriciteit in de index worden opgenomen of niet? Wat wordt als een laag of middelgroot inkomen beschouwd voor de stijging met 100 EUR van het nettoloon?

Auteur: Anne Ghysels

12/08/2015

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.