Tax shift: Hoever staat men?

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Eind juli 2015 heeft de Regering aangekondigd dat ze een aantal maatregelen zou treffen om de fiscale druk op arbeid te verlichten (zie Infoflash van 12.08.2015).
De Regering heeft duidelijk laten blijken dat ze een snelle inwerkingtreding van deze verschillende maatregelen beoogt, meer bepaald vanaf begin 2016.
Hoever staat men?

Tot op vandaag werd er nog geen enkele maatregel genomen. De onderwerpen worden besproken binnen de verschillende werkgroepen.

We kunnen evenwel 4 maatregelen verder toelichten:

  • De werkgeverslasten zullen wellicht verlaagd worden via een verhoogde structurele vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid, zowel voor de profitsector (categorie 1) als voor de non-profitsector (categorie 2 en 3);
  • De vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid voor de 3 eerste aanwervingen (niet voor de 4e en de 5e) zou verder verhoogd worden;
  • De verhoging van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ten gunste van ploegen- en/of nachtarbeid tot 22,8% die oorspronkelijk gepland was voor 01/01/2019 zou vervroegd worden naar 01/01/2016 (zie Infoflash van 19.01.2015);
  • Een verhoging van alle nettoinkomens, meer specifiek voor de lage en gemiddelde inkomens waarvoor een verhoging van € 100 netto/maand is voorzien, zou gerealiseerd worden via:

o   De afschaffing van de schijf van 30%;

o   Een verhoging van de vrijgestelde som en/of een verhoging van de aftrekbare forfaitaire kosten;

o   Een verhoging van de werkbonus (zie Infoflash van 18.08.2015).

De ministers die betrokken zijn bij de tax shift hebben 6 oktober jl. in een beperkt comité vergaderd.

Omwille van de beperkte en onvolledige informatie moeten we benadrukken dat de besproken maatregelen onderhevig zijn aan mogelijke wijzigingen. We houden u zeker op de hoogte van de verdere uitwerking van de verschillende tax shift-maatregelen via de Infoflashes op onze website.

Bronnen: Pers; Unie van Sociale Secretariaten.

Auteur: Anne Ghysels

09/10/2015