SWT: bedragen vanaf 1 maart 2020

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Als gevolg van de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, vanaf 1 maart 2020, moeten voortaan de volgende bedragen worden toegepast in het geval van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT): 

Referteloon voor de berekening van de bedrijfstoeslag

Het brutoloon dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de bedrijfstoeslag is sedert 1 maart 2020 begrensd tot € 4.166,10/maand.

Drempels voor de inhouding van 6,5 % ten laste van de werkloze met bedrijfstoeslag

Op het totaalbedrag van het SWT worden niet de gebruikelijke sociale bijdragen berekend. Er gebeurt een sociale inhouding van 6,5% op die bestemd is voor de RSZ en berekend wordt op het totaalbedrag van de werkloosheidsuitkering en de (wettelijke en buitenwettelijke) bedrijfstoeslag.

De toepassing van die inhouding mag echter niet tot gevolg hebben dat het totaalbedrag van het SWT onder bepaalde drempels zakt. 

Sinds 1 maart 2020 zijn de drempels voor de toepassing van deze inhoudingen in geval van voltijds SWT (cao nr. 17) of halftijds brugpensioen (cao nr. 55) als volgt bepaald:

Datum van toepassing

Werkloze met bedrijfstoeslag zonder persoon ten laste (€/maand) (1)

Werkloze met bedrijfstoeslag met persoon ten laste (€/maand) (1)

 

cao nr. 17

cao nr. 55

cao nr. 17

cao nr. 55

01.03.2020

€ 1.497,65

€ 748,82

€ 1803,94

€ 901,97

Noot De inhouding van 6,5 % zal beperkt of niet doorgevoerd worden wanneer de toepassing van deze (volledige) inhouding tot gevolg heeft dat het bedrag van de werkloosheidsuitkering en de bedrijfstoeslag onder het minimumbedrag zakt dat hierboven werd weergegeven volgens de gezinslasten.

Maximumbedrag van de werkloosheidsuitkeringen in het kader van SWT

Een nieuw maximumbedrag van de werkloosheidsuitkeringen voor werklozen met bedrijfstoeslag (SWT) is van toepassing sinds 1 maart 2020.

Deze verhoging van het maximumbedrag van de werkloosheidsuitkeringen in het kader van het SWT heeft gevolgen voor het nettobedrag van de bedrijfstoeslag. De inhouding van 6,5% wordt immers berekend op de som van de werkloosheidsuitkering en de bedrijfstoeslag.

Categorie werkloze met bedrijfstoeslag

Werkloosheidsuitkering vanaf 1 maart 2020 begrensd tot:

indien de 1e uitkeringsaanvraag werd ingediend vanaf 1 maart 2020

€ 1.388,40/maand of  € 53,40/dag

indien de uitkeringsaanvraag werd ingediend vóór 1 maart 2020.

Voor de werknemers die al het SWT genoten vóór 1 maart 2020 worden de bedragen geïndexeerd met 2%.

De werknemers die het maximumbedrag van € 1.361,10 /maand (€ 52,35/dag) genoten, ontvangen vanaf 1 maart 2020 een bedrag van € 1.388,40/maand (€ 53,40/dag).

De andere bedragen worden met 2% geïndexeerd.

 

Indexering van de bedrijfstoeslag

De bedrijfstoeslagen die vóór 1 maart 2020 werden toegekend, worden vanaf maart met 2% geïndexeerd. In sommige sectoren, zoals de sector van de stoffering (PC 126) of het huiden- en lederbedrijf (PC 128), vindt die indexering echter samen met de sectorale barema’s plaats.

 

(1) Het begrip 'persoon ten laste' (in de zin van de werkloosheidsreglementering) wordt exclusief bepaald door de RVA op basis van een document dat wordt overgemaakt aan de werkgever. Zo niet wordt verondersteld dat de werkloze met bedrijfstoeslag geen personen ten laste heeft.

Bron: www.cnt-nar.be  

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.