Studentenarbeid - Wat zijn de regels voor de beëindiging van de overeenkomst?

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

In de studentenovereenkomst moeten de begin- en einddatum van de arbeidsprestaties vermeld zijn. In dat opzicht is de overeenkomst voor bepaalde duur afgesloten.

De studentenovereenkomst loopt dus automatisch ten einde op de schriftelijk vastgelegde datum, zonder dat enige vorm van opzegging vereist is.

Voorbeeld – Er wordt een studentenovereenkomst afgesloten van 1 augustus tot 15 september 2013. De overeenkomst loopt automatisch ten einde op 15 september 2013, zonder opzegging of vergoeding.

De student of de werkgever kan nochtans de overeenkomst beëindigen vóór de voorziene vervaldag. Er zijn verschillende gevallen mogelijk.

Opmerking vooraf – De studentenovereenkomst kan een proeftijd voorzien van minimum 7 en maximum 14 kalenderdagen. Bij schorsing van de uitvoering van de overeenkomst (bv. ziekte) wordt de proeftijd verlengd met een duur die gelijk is aan de schorsing met een maximum van 7 dagen. De mogelijke duur van de proeftijd in geval van beëindiging bedraagt dus maximum 21 dagen (14+7).

Tijdens de eerste 7 dagen van de proeftijd

De studentenovereenkomst mag niet beëindigd worden tijdens de eerste 7 kalenderdagen van de tewerkstelling, behalve bij een ernstige tekortkoming of bij wederzijdse toestemming die schriftelijk bevestigd werd.

Als de werkgever of de student toch beslist om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen gedurende de eerste 7 dagen, dan betaalt hij aan de andere partij een vergoeding die gelijk is aan het loon voor de resterende dagen tot en met de 7e dag.

Voorbeeld – Een student wordt tijdens de grote vakantie aangeworven met een studentenovereenkomst die van 1 tot 28 augustus 2013 loopt, met 14 dagen proeftijd. Op 4 augustus 2013, op het einde van de dag, beslist de werkgever om de overeenkomst te beëindigen. Hij zal een vergoeding moeten betalen die gelijk is aan het loon voor de periode van 5 tot 7 augustus 2013.

Na de eerste 7 dagen van de proeftijd

Na de 7e dag en zolang de proeftijd loopt, en eventueel tijdens een verlenging ervan wegens een schorsing van de overeenkomst, kan de werkgever of de student de overeenkomst onmiddellijk beëindigen aan het einde van elke werkdag, zonder opzegging of vergoeding.

Voorbeeld – In bovenstaand voorbeeld kan de werkgever de overeenkomst zonder opzegging of vergoeding beëindigen op het einde van elke werkdag vanaf 8 augustus 2013 en zolang de proeftijd loopt.

Bij schorsing van de proeftijd

Wordt de proeftijd geschorst (om welke reden dan ook), dan mag de werkgever of de student de overeenkomst op elk moment beëindigen, zelfs tijdens de afwezigheid. De voorwaarde is wel dat de student minstens 7 werkdagen gepresteerd heeft (gewone rustdagen en zondagen inbegrepen).

Als de student onmogelijk 7 werkdagen kon presteren (gewone rustdagen en zondagen inbegrepen) sinds zijn indiensttreding, dan is de beëindiging mogelijk vanaf de 15e kalenderdag van de proeftijd zonder opzegging of vergoeding.

Voorbeelden

1. Als – nog steeds in bovenstaand geval – de student ziek is van 4 tot 7 augustus 2013 (4 dagen dus), dan kan de overeenkomst beëindigd worden vanaf 12 augustus 2013 (na 7 daadwerkelijke arbeidsdagen) en uiterlijk op 18 augustus 2013 (aangezien de proeftijd verlengd is met 4 schorsingsdagen).

2. Wordt de proeftijd zonder onderbreking geschorst vanaf 5 augustus 2013, dan kan de overeenkomst zonder opzegging of vergoeding worden beëindigd vanaf 15 augustus 2013 en uiterlijk op 21 augustus 2013.

Opmerking – Er is geen enkele formaliteit vereist om de studentenovereenkomst te beëindigen tijdens de proeftijd. Toch raden we aan de beëindiging van de arbeidsrelatie schriftelijk te bevestigen.

Bij gebrek aan een proeftijd of na het verstrijken ervan kan de studentenovereenkomst beëindigd worden met een opzeggingstermijn.

De duur van de opzeggingstermijn varieert naargelang de overeenkomst werd afgesloten voor maximum één maand of voor langer dan één maand. De duur van één maand wordt van dag tot dag berekend.

De duur van de opzegging wordt als volgt bepaald:

  • als de studentenovereenkomst afgesloten werd voor maximum één maand (bv. van 6 augustus tot 5 september 2013), bedraagt de opzeggingstermijn 3 dagen bij afdanking en één dag bij ontslag;
  • als de overeenkomst voor langer dan één maand werd afgesloten (bv. van 6 augustus tot 7 september 2013), moet de werkgever 7 dagen opzegging in acht nemen en de werknemer 3 dagen.

Opmerking – Voor de kennisgeving van de opzegging moeten de regels gevolgd worden die van toepassing zijn op gewone arbeidsovereenkomsten. De opzeggingstermijn gaat in op de maandag volgend op de week waarin kennis werd gegeven van de opzegging.

Is de student langer dan 7 ononderbroken kalenderdagen ziek, dan kan de werkgever de overeenkomst beëindigen na de 7e dag ziekte. Hij moet dan wel een vergoeding betalen die gelijk is aan het loon van de opzeggingsperiode of aan het deel van de termijn die nog gepresteerd moet worden.

Voorbeeld – Een student wordt aangeworven met een studentenovereenkomst van 1 augustus tot 30 september 2013. Op 20 augustus 2013 bezorgt de student aan de werkgever een geneeskundig getuigschrift voor zijn ziekteperiode van 20 tot 31 augustus 2013. De werkgever kan de overeenkomst beëindigen indien hij een vergoeding voor 7 kalenderdagen betaalt, maar wel ten vroegste op 27 augustus 2013 (dus na 7 ononderbroken kalenderdagen ongeschiktheid).

Opmerking – Deze regel belet de werkgever echter niet om de overeenkomst te beëindigen, op voorwaarde dat een vergoeding wordt uitbetaald, vóór het verstrijken van de 7 ononderbroken kalenderdagen ongeschiktheid. In dat geval moet hij de beëindiging van de arbeidsrelatie kunnen rechtvaardigen met een andere reden dan de ziekte van de student. Daarbij loopt hij risico dat hem het willekeurige karakter van het ontslag wordt aangewreven!

Als er geen schriftelijke overeenkomst bestaat of als ze bepaalde verplichte vermeldingen niet bevat of als de werkgever de ‘DIMONA’-aangifte niet heeft gedaan, dan kan de student de overeenkomst op elk ogenblik beëindigen zonder opzegging of vergoeding.

Als er geen schriftelijke overeenkomst bestaat, als het begin of het einde van de overeenkomst niet werd vermeld, als het arbeidsrooster ontbreekt of als niet werd verwezen naar het arbeidsrooster in het arbeidsreglement, dan moet de werkgever de regels van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd naleven. Dat betekent dat de werkgever bijvoorbeeld bij de beëindiging van de overeenkomst de normale opzeggingstermijnen moet betekenen. Dat is niet het geval wanneer hij kan aantonen dat het ontbreken van dergelijke vermeldingen over het arbeidsrooster of de verwijzing naar de uurregeling in het arbeidsreglement, de student geen enkele schade berokkenen.

Download de studentenovereenkomst!

Bron: artikelen 120 tot 130ter van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.

Auteur: Catherine Legardien

28/06/2013