Studentenarbeid - wat bij arbeidsongeschiktheid?

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Een student met een studentenovereenkomst die niet kan werken wegens ziekte of een ongeval in zijn privéleven, moet zoals “gewone” werknemers aan bepaalde verplichtingen voldoen.

De werkgever moet in principe een gewaarborgd loon uitbetalen voor de ziektedagen. Verder dient hij bepaalde verplichtingen na te komen wanneer hij zich ertoe verbonden heeft de student huisvesting te verlenen.

Bij arbeidsongeschiktheid moet de student:

  • onmiddellijk zijn werkgever verwittigen van zijn arbeidsongeschiktheid 
  • en hem een geneeskundig getuigschrift bezorgen. Dat is alleen nodig als dat wordt voorgeschreven in het arbeidsreglement dat van kracht is in de onderneming of in een collectieve arbeidsovereenkomst of, bij gebrek daaraan, als de werkgever hierom vraagt. 

Wanneer in het arbeidsreglement of in een collectieve arbeidsovereenkomst geen termijn werd vastgesteld of als de werkgever de student verzoekt een getuigschrift te bezorgen, moet dit worden voorgelegd binnen twee werkdagen vanaf de dag waarop de ongeschiktheid begint of vanaf de dag waarop de werkgever verzoekt het geneeskundig getuigschrift over te maken.

Opmerking – Zoals elke andere regelmatige werknemer moet de student een exemplaar ontvangen van het arbeidsreglement dat van kracht is in de onderneming. Bij de overhandiging ervan dient de werkgever een ontvangstbewijs te laten ondertekenen door de student.

Betaling van het gewaarborgd loon

Bij arbeidsongeschiktheid moet de werkgever aan de student met een studentenovereenkomst een gewaarborgd loon toekennen. Dat moet gebeuren onder dezelfde voorwaarden als die voorzien zijn voor arbeiders, bedienden of dienstboden, naargelang de aard van het werk uitgevoerd door de student.

De tegemoetkoming van de werkgever wordt als volgt opgebouwd:

Statuut van de student

Ziekte - Ongeval

1e week

(1e tot 7e kal.d.)

2e week
(8e t. 14e kal.d.)

3e en 4e week
(15e t. 30e kal.d.)

Arbeiders

- 1 maand tewerkstelling

-

-

-

+ 1 maand tewerkstelling

100%

85,88 % (2)

25,88 % (4) 
85,88 % (5)

Bedienden
In de proefperiode of bij overeenkomst van bepaalde tijd (6) van minder dan 3 maanden

- 1 maand tewerkstelling

-

-

-

+ 1 maand tewerkstelling

100 % (1) 

86,93 % (2) 

26,93 % (4) 
86,93 % (5)

Bedienden

Overeenkomst van bepaalde tijd (6) van ten minste 3 maanden

100 %

100 %

100 %

Dienstboden

100 %

60 % (3) 

-

(1) Eén carenzdag toepassen als de arbeidsongeschiktheid minder dan 14 kalenderdagen duurt (zie echter ook de afwijkingen voor sommige paritaire comités).

(2) Cumulatie voor de 2e week van het loon tegen 60 % en van het gewaarborgd maandloon.

(3) 60 % van het brutoloon dat sinds 01.04.2013 begrensd is tot 3.421,66 EUR (131,60 EUR/dag in een zesdagenweek; 157,92 EUR/dag in een vijfdagenweek).
(4) Op het deel van het brutoloon dat sinds 01.04.2013 begrensd is tot 3.421,66 EUR (131,60 EUR/dag in een zesdagenweek; 157,92 EUR/dag in een vijfdagenweek).
(5) Op het deel van het brutoloon dat 3.421,66 EUR overschrijdt (sinds 01.04.2013).
(6) De studentenovereenkomst is een overeenkomst van bepaalde tijd. In die overeenkomst moeten de begin- en einddatum van de arbeidsprestaties vermeld zijn. De duur ervan mag niet meer dan 12 maanden bedragen.

Bijkomende verplichtingen

Als de student huisvesting heeft bij de werkgever en deze student arbeidsongeschikt wordt, is de werkgever verplicht om hem een fatsoenlijk onderdak en de gepaste zorg te verlenen zolang dit noodzakelijk blijkt. Medische en chirurgische kosten en apotheek- of ziekenhuiskosten zijn niet ten laste van de werkgever.

Op verzoek van de student moet de werkgever bovendien de persoon op de hoogte brengen die hij heeft aangeduid. Als de student minderjarig is, moet de werkgever de persoon verwittigen die gewoonlijk het gezag over hem heeft.

Is de student langer dan 7 ononderbroken kalenderdagen ziek, dan kan de werkgever de overeenkomst beëindigen na de 7e dag ziekte. Hij moet dan wel een vergoeding betalen die gelijk is aan het loon van de opzeggingsperiode of aan het deel van de termijn die nog gepresteerd moet worden.

=> Zie daarvoor de regels voor de beëindiging van de studentenovereenkomst die aan bod komen in een volgende Infoflash.

 

Download de arbeidsovereenkomst voor studenten!

De Legal Focus over de tewerkstelling van jobstudenten is binnenkort beschikbaar. Bestel deze Legal Focus nu!

Het Sociaal Secretariaat Partena HR bezorgt zijn aangesloten klanten alle sociale documenten die aan de student overhandigd moeten worden.

 

Bron: artikelen 120 tot 130ter van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.

Auteur: Catherine Legardien

14/06/2013

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.