Structurele vermindering: nieuwe bedragen vanaf 1 januari 2014

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De werkgevers van de openbare sector en de privésector genieten een structurele vermindering van hun patronale socialezekerheidsbijdragen voor werknemers die onderworpen zijn aan het geheel van socialezekerheidssectoren, voor zover zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Vanaf 1 januari 2014 worden de bedragen van deze driemaandelijkse vermindering gewijzigd voor categorie 1.

De nieuwe bedragen zijn de volgende:

Categorie van werknemers

Bedrag van de basisvermindering (voor volledige prestaties)

Categorie 1 (algemene categorie)

R = 462,60 + 0,1620 x (5.560,49 – S) + 0,0600 x (W – 13.401,07)

Categorie 2 (categorie Sociale Maribel)

R = 0 + 0,2557 x (6.150 – S) + 0,0600 x (W – 12.484,80) 

Categorie 3 (categorie beschutte werkplaatsen)

R = 471 + (0,1785 x (7.225 – S) + 0,0600 x (W – 12.484)

Het forfaitaire bedrag van € 462,60 is vandaag nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk Besluit van 12 juni 2013 tot uitvoering van artikel 331 van de programmawet van 24 december 2002 (...) betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen, B.S. 27 juni 2013.

Auteur: Anne Ghysels

20/11/2013

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.