Strijd tegen de loonkloof tussen mannen en vrouwen: opstellen van het analyseverslag voor 2017-2018

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Om te bepalen of het bezoldigingsbeleid dat in hun onderneming gevoerd wordt genderneutraal is, moeten bepaalde werkgevers een gedetailleerde analyse opstellen over de bezoldigingsstructuur van de werknemers.

Het 1e analyseverslag had betrekking op het boekjaar afgesloten in 2014.

De volgende analyseverslagen hebben betrekking op twee boekjaren.

Het tweede verslag ging dus over de boekjaren 2015-2016.

Het volgende verslag zal gaan over de boekjaren 2017-2018.

Bedoelde werkgevers 

Ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen, zijn verplicht een analyseverslag over de bezoldigingsstructuur van de werknemers op te stellen.

Ter herinnering! Om het gemiddeld aantal werknemers te kennen dat in de onderneming tewerkgesteld is, moeten de berekeningsmodaliteiten worden toegepast die gelden voor de sociale verkiezingen.

Volledig of beknopt formulier 

Het analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers wordt opgesteld aan de hand van:

  • een volledig formulier indien de werkgever gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstelt;
  • een beknopt formulier indien de werkgever gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 maar minder dan 100 werknemers tewerkstelt.

Procedure en termijnen 

De bedoelde werkgevers moeten om de 2 jaar het analyseverslag over de bezoldigingsstructuur van de werknemers overmaken aan de ondernemingsraad of, bij gebrek hieraan, aan de vakbondsafvaardiging.

Dit verslag wordt verstrekt en besproken in de loop van de 3 maanden die volgen op het afsluiten van het boekjaar, d.w.z. voor het volgende verslag (in principe) uiterlijk op 31 maart 2019. Het wordt overgemaakt minstens 15 dagen vóór de vergadering tijdens welke het verslag wordt besproken.

Hoe helpt Partena Professional u om deze verplichting te vervullen?

Partena Professional stelt zijn expertise ter beschikking en helpt u bij het opstellen van het analyseverslag.

Neem contact op met uw Payroll Consultant voor meer informatie.

Bronnen: de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen; koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende het analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers, Belgisch Staatsblad van 15 mei 2014; koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van de modellen van de formulieren die als basis moeten dienen voor dit analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers, Belgisch Staatsblad van 15 mei 2014; Website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.