Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: wijzigingen vanaf 2015

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Het regeerakkoord van 10 oktober 2014 voorzag in een verhoging van de leeftijdsvoorwaarden voor bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Deze voorwaarden zijn ondertussen vastgelegd in het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Naast de verhoging van de leeftijdsvoorwaarden zijn er ook diverse overgangsmaatregelen in het koninklijk besluit opgenomen. Bovendien worden bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag afgeschaft.

Hieronder geven we een overzicht van de diverse wijzigingen en de overgangsmaatregelen.

SWT vanaf 60 jaar

Algemeen

Vanaf 1 januari 2015 wordt de leeftijdsvoorwaarde opgetrokken tot 62 jaar. De loopbaanvoorwaarden wijzigen niet (in 2015 voor een SWT op basis van cao nr. 17: 40 jaar voor een man en 31 jaar voor een vrouw).

Overgangsmaatregel

De leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar blijft van toepassing op de werknemers die zich in één van de volgende situaties bevinden:

Situatie 1:

De werknemers voldoen gelijktijdig aan de volgende voorwaarden:

 • ze zijn ontslagen vóór 1 januari 2015;
 • ze bereiken de leeftijd van 60 jaar uiterlijk op 31 december 2016 en op het einde van hun arbeidsovereenkomst (in afwijking van deze voorwaarde, mogen de werknemers 60 jaar bereiken na 31 december 2016, maar op het einde van hun arbeidsovereenkomst, indien de opzegtermijn loopt tot na 31 december 2016. Bij het vaststellen van de hiervoor vermelde opzegtermijn wordt geen rekening gehouden met de verlenging ervan in toepassing van artikel 38, § 2 en 38bis van de Arbeidsovereenkomstenwet);
 • ze bewijzen op het einde van hun arbeidsovereenkomst het vereiste beroepsverleden (in 2015 voor een SWT op basis van cao nr. 17: 40 jaar voor een man en 31 jaar voor een vrouw).

Situatie 2:

De werknemers voldoen gelijktijdig aan de volgende voorwaarden:

 • ze zijn ontslagen tijdens de geldigheidsperiode van een andere cao dan de cao nr. 17;
 • deze cao is gesloten en neergelegd vóór 1 juli 2015 en treedt uiterlijk op 1 januari 2015 in werking;
 • de cao voorziet minstens de leeftijd van 60 jaar;
 • ze bereiken de leeftijd van minstens 60 jaar uiterlijk op het einde van zijn arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsperiode van de bovenvermelde cao;
 • ze bewijzen op het einde van hun arbeidovereenkomst het vereiste beroepsverleden (in 2015 voor een SWT op basis van cao nr. 17: 40 jaar voor een man; 31 jaar voor een vrouw).

SWT vanaf 58 jaar - lange loopbaan

Het SWT vanaf 58 jaar voor werknemers met een lange loopbaan wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2015. De geplande verhoging naar de leeftijd van 60 jaar op 1 januari 2015 komt dus te vervallen. Er zijn geen overgangsregels voorzien. Er kan eventueel een beroep worden gedaan op de overgangsmaatregelen die voorzien zijn in het kader van het SWT vanaf 60 jaar.

SWT vanaf 58 jaar - zwaar beroep

Algemeen

De leeftijdsvoorwaarde wordt opgetrokken tot 60 jaar vanaf een datum bepaald na advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR) voor de werknemers die een zwaar beroep uitoefenen (werken in wisselende ploegen, werk in onderbroken diensten en het werken in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de cao nr. 46). De loopbaanvoorwaarde van 35 jaar blijft behouden. Bovendien moeten de werknemers over de loopbaan van 35 jaar het volgende rechtvaardigen:

 • ofwel 5 jaar uitoefening van een zwaar beroep in de loop van de laatste 10 jaar;
 • ofwel 7 jaar uitoefening van een zwaar beroep in de loop van de laatste 15 jaar.

Opmerking: in tegenstelling tot hetgeen geldt voor het SWT vanaf 56 jaar voor de zware beroepen (zie verder), kan dit SWT worden ingevoerd via een cao zonder voorafgaande vereiste dat er een cao werd afgesloten binnen de NAR.

Kader-cao’s

De verhoging van de leeftijd tot 60 jaar is niet van toepassing indien:

 • er voor de periode van 2015-2016 een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde cao wordt gesloten in de NAR die voorziet in een lagere leeftijdsgrens dan 60 jaar (zonder dat deze lager mag zijn dan 58 jaar). De maximumduur van de cao is 2 jaar;
 • de werknemers ontslagen zijn tijdens de geldigheidsduur van de cao van de NAR;
 • het voor de werknemers bevoegde paritair (sub)comité een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde cao heeft afgesloten in toepassing van de cao die in de NAR werd afgesloten.

De cao afgesloten in de NAR kan na 2016 worden verlengd of aangepast waarbij de minimumleeftijd geleidelijk kan worden verhoogd.

SWT vanaf 58 jaar - mindervalide werknemers

Aan dit SWT wijzigt er niets. Op basis van cao nr. 105 is toegang tot het SWT mogelijk vanaf ten vroegste 58 jaar voor de werknemers die 35 jaar beroepsloopbaan kunnen rechtvaardigen op het einde van hun overeenkomst en die het statuut van mindervalide werknemer hebben of die ernstige lichamelijke problemen hebben.

De cao nr. 105 houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014. Het is nog afwachten of dit stelsel nadien zal worden verlengd.

SWT vanaf 57 jaar

Algemeen

Volgende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag worden afgeschaft vanaf 1 januari 2015:

 • SWT vanaf 57 jaar met 38 jaar beroepsverleden op basis van een cao (of een collectief akkoord) dat uiterlijk werd neergelegd op 31 augustus 1987 bij de griffie van de Dienst Collectieve arbeidsbetrekkingen en die sinds die datum zonder onderbreking van toepassing was;
 • SWT vanaf 57 jaar met 38 jaar beroepsverleden op basis van een cao (of een collectief akkoord) dat uiterlijk werd neergelegd op 31 mei 1986 bij de griffie van de Dienst Collectieve arbeidsbetrekkingen en die sinds die datum zonder onderbreking van toepassing was.

Overgangsmaatregelen

Het SWT vanaf 57 jaar met 38 jaar beroepsverleden blijft van toepassing op de werknemers die gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • ze zijn ontslagen vóór 1 januari 2015;
 • ze bereiken de leeftijd van 57 jaar uiterlijk op 31 december 2014 en op het einde van hun arbeidsovereenkomst;
 • ze bewijzen 38 jaar beroepsverleden op het einde van hun arbeidsovereenkomst.

SWT vanaf 56 jaar - 40 jaar beroepsverleden

Algemeen

De leeftijdsvoorwaarde van het SWT van 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden verhoogt vanaf  1 januari 2015 naar 58 jaar. Op 1 januari 2017 wordt de leeftijd opgetrokken tot 60 jaar.

Kader-cao’s

De verhoging van de leeftijd tot 60 jaar is niet van toepassing indien:

 • er voor de periode van 2015-2016 een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde cao wordt gesloten in de NAR die voorziet in een lagere leeftijdsgrens dan 60 jaar (zonder dat deze lager mag zijn dan 58 jaar). De maximumduur van de cao is 2 jaar;
 • de werknemers ontslagen zijn tijdens de geldigheidsduur van de cao van de NAR;
 • het voor de werknemers bevoegde paritair (sub)comité een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde cao heeft afgesloten in toepassing van de cao die in de NAR werd afgesloten.

De cao afgesloten in de NAR kan na 2016 worden verlengd of aangepast waarbij de minimumleeftijd geleidelijk kan worden verhoogd.

Overgangsmaatregelen

De leeftijdsvoorwaarde van 56 jaar blijft van toepassing op de werknemers die gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • ze zijn ontslagen vóór 1 januari 2016;
 • ze bereiken de leeftijd van 56 jaar uiterlijk op 31 december 2015 en op het einde van hun arbeidsovereenkomst;
 • ze bewijzen 40 jaar beroepsverleden op het einde van hun arbeidsovereenkomst.

SWT vanaf 56 jaar - nachtarbeid/bouwsector/zware beroepen

Algemeen

De leeftijdsvoorwaarde van 56 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 opgetrokken tot 58 jaar voor:

 • werknemers die 20 jaar hebben gewerkt in een arbeidsstelsel met nachtprestaties (cao nr. 46);
 • werknemers die ressorteren onder de sector van het bouwbedrijf (PC 124) en in het bezit zijn van een attest van arbeidsongeschiktheid tot voortzetting van hun beroepsactiviteit.

De leeftijd kan nadien nog worden verhoogd tot 60 jaar na advies uitgebracht door de NAR. De loopbaanvoorwaarde van 33 jaar blijft behouden.

Dit SWT wordt vanaf 1 januari 2015 bovendien uitgebreid naar een derde categorie, de zogenaamde ‘zware beroepen’. Deze categorie behelst het werken in wisselende ploegen, werk in onderbroken diensten en het werken in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de cao nr. 46.

Voor de toepassing van de zware beroepen moet de werknemer over een loopbaan van 33 jaar het volgende rechtvaardigen:

 • ofwel 5 jaar uitoefening van een zwaar beroep in de loop van de laatste 10 jaar;
 • ofwel 7 jaar uitoefening van een zwaar beroep in de loop van de laatste 15 jaar.

Opmerking: Dit SWT kan enkel worden ingevoerd via een cao in toepassing van en conform de modaliteiten en de voorwaarden vastgelegd in een cao gesloten in de NAR. Voor de periode 2015-2016 werd nog geen dergelijke cao afgesloten in de NAR.

Kader-cao’s

De verhoging van de leeftijd tot 60 jaar is niet van toepassing indien:

 • er voor de periode van 2015-2016 een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde cao wordt gesloten in de NAR die voorziet in een lagere leeftijdsgrens dan 60 jaar (zonder dat deze lager mag zijn dan 58 jaar). De maximumduur van de cao is 2 jaar;
 • de werknemers ontslagen zijn tijdens de geldigheidsduur van de cao van de NAR;
 • het voor de werknemers bevoegde paritair (sub)comité een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde cao heeft afgesloten in toepassing van de cao die in de NAR werd afgesloten.

De cao afgesloten in de NAR kan na 2016 worden verlengd of aangepast waarbij de minimumleeftijd geleidelijk kan worden verhoogd.

Overgangsmaatregel

De leeftijdsvoorwaarde van 56 jaar blijft van toepassing op de werknemers die gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • ze werden ontslagen vóór 1 januari 2015;
 • ze bereiken de leeftijd van 56 jaar uiterlijk op 31 december 2014 en op het einde van hun arbeidsovereenkomst;
 • ze bewijzen 33 jaar beroepsverleden op het einde van hun arbeidsovereenkomst;
 • op het einde van hun arbeidsovereenkomst, hebben ze 20 jaar gewerkt in een arbeidsstelsel met nachtprestaties (cao nr. 46) of ressorteren ze onder de sector van het bouwbedrijf (PC 124) en zijn ze in het bezit van een attest van arbeidsongeschiktheid tot voortzetting van hun beroepsactiviteit.

SWT - ondernemingen in moeilijkheden/herstructurering

Algemeen

De leeftijdsvoorwaarden voor de toegang tot SWT bij ondernemingen die erkend zijn als ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering worden op elkaar afgestemd:

 • vanaf 1 januari 2015: 55 jaar;
 • vanaf 1 januari 2016: 56 jaar;
 • vanaf 1 januari 2017: 57 jaar;
 • vanaf 1 januari 2018: 58 jaar;
 • vanaf 1 januari 2019: 59 jaar;
 • vanaf 1 januari 2020: 60 jaar.

Kader-cao’s

De verhoging van de leeftijdsvoorwaarde tot 56 jaar vanaf 1 januari 2016 is niet van toepassing indien de volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:

 • er is voor de periode 2015-2016 een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde cao, afgesloten in de NAR, van kracht die voorziet in een lagere leeftijdsgrens (zonder dat deze lager mag zijn dan 55 jaar). De maximumduur van de cao is twee jaar;
 • de ingangsdatum van de erkenning als onderneming in herstructurering of onderneming in moeilijkheden is gelegen binnen de geldigheidsduur van de cao;
 • de cao of het collectief akkoord bevat een bepaling waarbij uitdrukkelijk wordt gesteld dat toepassing gemaakt worden van de in de NAR afgesloten cao.

De cao afgesloten in de NAR kan na 2016 worden aangepast waarbij de minimumleeftijd geleidelijk zal worden verhoogd om de leeftijd van 60 jaar te bereiken in 2020.

Bron: Koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag , BS 31 december 2014.

Auteur: Peggy Criel

08/01/2015