Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT): bedragen vanaf 1 juni 2017

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Als gevolg van de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, vanaf 1 juni 2017, moeten voortaan de volgende bedragen worden toegepast in het geval van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)...

Referteloon voor de berekening van de bedrijfstoeslag

Het brutoloon dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de bedrijfstoeslag is sedert 1 juni 2017 vastgelegd op:

Voltijds SWT

Halftijds brugpensioen

€ 3.939,70

€ 1.969,85

Drempels voor de inhouding van 6,5 % ten laste van de werkloze met bedrijfstoeslag

Op het totaalbedrag van het SWT (werkloosheidsuitkeringen + bedrijfstoeslag + eventueel buitenwettelijke bedrijfstoeslag) worden niet de gebruikelijke sociale bijdragen berekend. Er gebeurt een sociale inhouding van 6,5% op die bestemd is voor de RSZ en berekend wordt op het totaalbedrag van de werkloosheidsuitkering en de (wettelijke en buitenwettelijke) bedrijfstoeslag.

De toepassing van die inhouding mag echter niet tot gevolg hebben dat het totaalbedrag van het SWT onder bepaalde drempels zakt. 

Sinds 1 juni 2017 zijn de drempels voor de toepassing van deze inhoudingen in geval van conventioneel SWT (cao nr. 17) of halftijds brugpensioen (cao nr. 55) als volgt bepaald:

Datum van toepassing

Werkloze met bedrijfstoeslag zonder persoon ten laste (€/maand) (1)

Werkloze met bedrijfstoeslag met persoon ten laste (€/maand) (1)

01.06.2017

€ 1.416,26 (cao nr. 17)

€ 708,13 (cao nr. 55)

€ 1.705,91 (cao nr. 17)

€ 852,95 (cao nr. 55)

Noot De inhouding van 6,5 % zal beperkt of niet doorgevoerd worden wanneer de toepassing van deze (volledige) inhouding tot gevolg heeft dat het bedrag van de werkloosheidsuitkering en de bedrijfstoeslag onder het minimumbedrag zakt dat hierboven werd weergegeven volgens de gezinslasten.

(1) Het begrip 'persoon ten laste' (in de zin van de werkloosheidsreglementering) wordt exclusief bepaald door de RVA op basis van een document dat wordt overgemaakt aan de werkgever. Zo niet wordt verondersteld dat de werkloze met bedrijfstoeslag geen personen ten laste heeft.

Bron: www.cnt-nar.be.  

Auteur: Anne Ghysels

07/06/2017