Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT): bedragen vanaf 1 september 2018

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Als gevolg van de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, vanaf 1 september 2018, moeten voortaan de volgende bedragen worden toegepast in het geval van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT):

REFERTELOON VOOR DE BEREKENING VAN DE BEDRIJFSTOESLAG

Het brutoloon dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de bedrijfstoeslag is sedert 1 september 2018 begrensd tot € 4.032,80/maand.

DREMPELS VOOR DE INHOUDING VAN 6,5 % TEN LASTE VAN DE WERKLOZE MET BEDRIJFSTOESLAG

Op het totaalbedrag van het SWT worden niet de gebruikelijke sociale bijdragen berekend. Er gebeurt een sociale inhouding van 6,5% op die bestemd is voor de RSZ en berekend wordt op het totaalbedrag van de werkloosheidsuitkering en de (wettelijke en buitenwettelijke) bedrijfstoeslag.

De toepassing van die inhouding mag echter niet tot gevolg hebben dat het totaalbedrag van het SWT onder bepaalde drempels zakt. 

Sinds 1 september 2018 zijn de drempels voor de toepassing van deze inhoudingen in geval van voltijds SWT (cao nr. 17) of halftijds brugpensioen (cao nr. 55) als volgt bepaald:

Datum van toepassing

Werkloze met bedrijfstoeslag zonder persoon ten laste (€/maand) (1)

Werkloze met bedrijfstoeslag met persoon ten laste (€/maand) (1)

 

cao nr. 17

cao nr. 55

cao nr. 17

cao nr. 55

01.09.2018

€ 1.449,73

€ 724,86

€ 1.746,22

€ 873,11

Noot De inhouding van 6,5 % zal beperkt of niet doorgevoerd worden wanneer de toepassing van deze (volledige) inhouding tot gevolg heeft dat het bedrag van de werkloosheidsuitkering en de bedrijfstoeslag onder het minimumbedrag zakt dat hierboven werd weergegeven volgens de gezinslasten.

MAXIMUMBEDRAG VAN DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN IN HET KADER VAN HET SWT

Een nieuw maximumbedrag van de werkloosheidsuitkeringen voor werklozen met bedrijfstoeslag (SWT) is van toepassing sinds 1 september 2018.

Deze verhoging van het maximumbedrag van de werkloosheidsuitkeringen in het kader van het SWT heeft gevolgen voor het nettobedrag van de bedrijfstoeslag. De inhouding van 6,5% wordt immers berekend op de som van de werkloosheidsuitkering en de bedrijfstoeslag.

Categorie werkloze met bedrijfstoeslag

Werkloosheidsuitkering vanaf 1 september 2018 begrensd tot:

indien de 1e uitkeringsaanvraag werd ingediend vanaf 1 september 2018

€ 1.347,58/maand of   € 51,83/dag

indien de uitkeringsaanvraag werd ingediend vóór 1 september 2018.

Voor de werknemers die al het SWT genoten vóór 1 september 2018 worden de bedragen geïndexeerd met 2%.

De werknemers die het maximumbedrag van € 1.321,32 /maand (€ 50,82/dag) genoten, ontvangen vanaf 1 september 2018 een bedrag van € 1.347,58/maand (€ 51,83/dag).

De andere bedragen worden met 2% geïndexeerd.

(1) Het begrip 'persoon ten laste' (in de zin van de werkloosheidsreglementering) wordt exclusief bepaald door de RVA op basis van een document dat wordt overgemaakt aan de werkgever. Zo niet wordt verondersteld dat de werkloze met bedrijfstoeslag geen personen ten laste heeft.

Bron: www.cnt-nar.be