Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT): 2021

Auteur: Brigitte Dendooven (Legal Expert)
Datum:

Naar jaarlijkse gewoonte bepaalt de Nationale Arbeidsraad, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, of de bedrijfstoeslagen en het grensbedrag van het referteloon voor het SWT moeten worden aangepast met een coëfficiënt die gebaseerd is op de ontwikkeling van de regelingslonen.

Er is beslist om in 2021 een herwaarderingscoëfficiënt van 1,0032 toe te passen op de bedrijfstoeslagen en op het grensbedrag van het referteloon voor het SWT.

De volgende bedragen zijn dus van toepassing vanaf 1 januari 2021.

Herwaardering van de bedrijfstoeslag

Een herwaarderingscoëfficiënt van 1,0032 zal worden toegepast op de bedrijfstoeslagen die worden berekend op basis van het referteloon dat vóór januari 2021 van kracht was.

Voor de toeslagen berekend op basis van het referteloon voor de maanden januari, februari of maart 2020 wordt de coëfficiënt van 1,0024 toegepast.

Voor de toeslagen berekend op basis van het referteloon voor de maanden april, mei of juni 2020 wordt de coëfficiënt 1,0016 toegepast.

Voor de toeslagen berekend op basis van het referteloon voor de maanden juli, augustus of september 2020 wordt de coëfficiënt 1,0008 toegepast.

Zodra de bedrijfstoeslag wordt berekend op basis van het loon voor de maand oktober, november of december 2020, wordt er geen coëfficiënt toegepast. Deze bedrijfstoeslagen zullen op 1 januari 2021 dan ook niet worden gewijzigd.

Referteloon voor de berekening van de bedrijfstoeslag

Het brutoloon dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de bedrijfstoeslag is vanaf 1 januari 2020 vastgelegd op € 4.179,43.

Drempels voor de inhouding van 6,5 % ten laste van de werkloze met bedrijfstoeslag

Het SWT is niet onderworpen aan de gebruikelijke sociale bijdragen. Er gebeurt een sociale inhouding van 6,5% op die bestemd is voor de RSZ en berekend wordt op het totaalbedrag van de werkloosheidsuitkering en de (wettelijke en buitenwettelijke) bedrijfstoeslag.

De toepassing van die inhouding mag echter niet tot gevolg hebben dat het totaalbedrag van het SWT onder bepaalde drempels zakt.

Sinds 01.01.2021 zijn de drempels voor de toepassing van deze inhoudingen in geval van conventioneel SWT (cao nr. 17) of halftijds brugpensioen (cao nr. 55) als volgt bepaald:

Datum van toepassing

Werkloze met bedrijfstoeslag

zonder persoon ten laste (€/maand) (1)

Werkloze met bedrijfstoeslag

met persoon ten laste (€/maand) (1)

.

cao nr. 17

cao nr. 55

cao nr. 17

cao nr. 55

Sinds 01.01.2021

€ 1.502,44

€ 751,22

€ 1.809,71

€ 904,86

 

Noot: De inhouding van 6,5 % zal beperkt of niet doorgevoerd worden wanneer de toepassing van deze (volledige) inhouding tot gevolg heeft dat het bedrag van de werkloosheidsuitkering en de bedrijfstoeslag onder het minimumbedrag zakt dat hierboven werd weergegeven volgens de gezinslasten.

(1) Het begrip 'persoon ten laste' (in de zin van de werkloosheidsreglementering) wordt exclusief bepaald door de RVA op basis van een document dat wordt overgemaakt aan de werkgever. Zo niet wordt verondersteld dat de werkloze met bedrijfstoeslag geen personen ten laste heeft.

Bron: www.cnt-nar.be

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.