Specifieke verlaging van de bijdragedrempel voor startende zelfstandigen

Auteur: Compass
Datum:

Vanaf 1 april 2018 zal een zelfstandige die zijn activiteit start in hoofdberoep een vermindering van zijn sociale bijdragen kunnen bekomen!

Zelfstandigen die hun activiteit starten in hoofdberoep, betalen momenteel een forfaitaire voorlopige minimumbijdrage van 723,97 euro per kwartaal, berekend op basis van een inkomen van 13.550,49 euro.

Vroeger was voor een starter in hoofdberoep het toekennen van een bijdragevermindering onder deze drempel niet mogelijk.

Vanaf 1 april 2018 zal een zelfstandige die zijn activiteit start in hoofdberoep een vermindering van zijn sociale bijdragen kunnen bekomen!

De belangrijkste voorwaarden waaraan voldaan moet worden om van deze maatregel te genieten, zijn de volgende:

-       Geen zelfstandige in hoofdberoep OF gelijkgesteld met een zelfstandige in bijberoep geweest zijn gedurende de 20 kalenderkwartalen (5 jaren)die voorafgaan aan het begin of de herneming van de zelfstandige activiteit.

-       Bijzonderheid: zelfstandige studenten die in 2017 een zelfstandige activiteit hebben uitgeoefend onder het nieuwe statuut van student-zelfstandige, hebben recht op deze maatregel.

Studenten die vóór 2017 een zelfstandige activiteit hebben uitgeoefend in de categorie « artikel 37 » (= gelijkgesteld met een bijberoep) hebben daarentegen geen recht op deze maatregel.

-       De uitoefening van een bijberoep in de 5 voorafgaande jaren OF de uitoefening van een activiteit als hoofdberoep of gelijkgesteld met bijberoep, nog voor deze 5 jaren, vormt dus geen beletsel om van deze maatregel te genieten.

-       Zelfstandigen die hun activiteit hebben gestart vóór het derde kwartaal van 2017, kunnen niet van deze maatregel genieten aangezien deze maatregel voor hen ingaat in het vijfde kwartaal van onderwerping.

-       Deze maatregel is enkel geldig tijdens de eerste vier opeenvolgende kalenderkwartalen van zelfstandige activiteit.

Twee verminderingsdrempels zijn mogelijk:

-          Indien het inkomen als zelfstandige lager is dan 6.997,55 euro, bedraagt de verschuldigde kwartaalbijdrage 373,86 euro (beheerskosten inbegrepen).

-          Indien het inkomen als zelfstandige lager is dan 9.033,67 euro, bedraagt de verschuldigde kwartaalbijdrage 482,66 euro (beheerskosten inbegrepen).

 

Het is belangrijk te vermelden dat alle socialezekerheidsrechten (pensioen, gezondheidszorgen, arbeidsongeschiktheid, kinderbijslag) behouden blijven, ook indien de zelfstandige een verminderde kwartaalbijdrage betaalt binnen het kader van deze specifieke maatregel.

Vanaf het vijfde kwartaal van activiteit zal de forfaitaire voorlopige bijdrage opnieuw berekend worden op basis van een inkomen van 13.550,49 euro.

Deze bijdragen zullen later herzien en aangepast worden op basis van de werkelijke inkomsten die als zelfstandige verworven werden voor de betrokken jaren.

Opgelet, deze vermindering gebeurt niet automatisch! Er moet een aanvraag ingediend worden en er moet aangetoond worden dat de zelfstandige inkomsten van het bijdragejaar dat betrekking heeft op één of meerdere van deze eerste vier kalenderkwartalen, de vastgestelde drempel niet overschrijden.

Het specifieke document hiervoor kan u terugvinden op onze website www.partena-professional.be.

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie!