Sociale verkiezingen: kandidatenlijsten

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

Ten gevolge van de Covid-19-coronaviruspandemie werd de procedure sociale verkiezingen opgeschort vanaf dag X + 36 (deze datum werd bepaald op basis van de kieskalender die op dag X wordt aangeplakt).

Dat betekent dat de verrichtingen tot dag X + 35 (tussen 17 en 30 maart 2020) gefinaliseerd werden.

De uitgestelde sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tijdens de periode van 16 tot 29 november 2020.

De verkiezingsprocedure wordt dus hernomen op de vierenvijftigste dag die de uitgestelde verkiezingsdatum voorafgaat (= nieuwe X + 36, tussen 23 september en 6 oktober 2020).

Tijdens de verkiezingsprocedure moeten er meerdere formaliteiten vervuld worden waaronder het aanplakken van de kandidatenlijsten.

De formaliteiten die vervuld moeten worden vanaf de dag waarop de kandidatenlijsten aan de werkgever worden voorgedragen, kunnen als volgt worden samengevat.

Herhaling! De werkgever zal er in dit kader op toezien de GDPR na te leven.

(Uiterlijk) op dag X + 35: voordracht van de kandidaten

Uiterlijk op dag X + 35 (tussen 17 en 30 maart 2020) hebben de interprofessionele werknemersorganisaties (of hun volmachthouders), de representatieve organisaties van kaderleden of de kaderleden de kandidatenlijsten voorgedragen aan de werkgever.

(Uiterlijk) op dag X + 40: aanplakking van de kandidatenlijsten

Uiterlijk op dag X + 40 (tussen 27 september en 10 oktober 2020) moet de werkgever of zijn afgevaardigde een bericht aanplakken met vermelding van de namen van de kandidaten per werknemerscategorie. Dat bericht wordt op dezelfde plaatsen aangeplakt als het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt.

De aanplakking mag vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben.

Tussen dag X + 40 en dag X + 61: klachten en beroep

Tegen de voordracht van kandidaten kan klacht worden ingediend en kan beroep worden ingesteld (bij de arbeidsrechtbank) tussen dag X + 40 (tussen 27 september en 10 oktober 2020) en dag X + 61 (tussen 18 en 31 oktober 2020).

(Uiterlijk) op dag X + 76: laatste wijzigingen

Tot de veertiende dag voor de dag van de verkiezing (tot X + 76, tussen 2 en 15 november 2020) kunnen de representatieve werknemersorganisaties, de representatieve organisaties van kaderleden of de kaderleden die een lijst hebben voorgedragen, na raadpleging van de werkgever:

  • in bepaalde gevallen een kandidaat vervangen die voorkomt op de (eventueel gewijzigde) lijsten die uiterlijk op X + 56 aangeplakt werden of elektronisch aan de werknemers ter beschikking gesteld werden;
  • een kandidaat vervangen die geschrapt werd van de lijsten die uiterlijk op X + 56 aangeplakt werden of elektronisch aan de werknemers ter beschikking gesteld werden ingevolge een intrekking van de kandidatuur binnen de voorgeschreven termijn.

Op dag X + 77: afsluiting van de kandidatenlijsten

Op dag X + 77 (dus op Y - 13, tussen 3 en 16 november 2020) worden de kandidatenlijsten afgesloten.

De al dan niet gewijzigde kandidatenlijsten worden door de werkgever in definitieve vorm aangeplakt, op dezelfde plaatsen als het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt. Dit uithangen mag worden vervangen door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben.

Opgelet! De oprichting van de kiescolleges en de samenstelling van de stembureaus komen later aan bod.

Bronnen: Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen; Koninklijk Besluit van 15 juli 2020 tot regeling van de herneming van de procedure sociale verkiezingen 2020 die werd opgeschort op basis van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie B.S., 22 juli 2020; Wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie, B.S., 13 mei 2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.