Sociale verkiezingen: herneming van de procedure

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

Een Koninklijk Besluit van 15 juli 2020 en een wet van 15 juli 2020 regelen respectievelijk de modaliteiten voor de herneming van de procedure sociale verkiezingen 2020 en de verlenging van de termijn tot het afsluiten van een akkoord om elektronisch te stemmen.

De sociale verkiezingen waren voorzien voor de periode van 11 mei tot en met 24 mei 2020, maar ingevolge de coronavirus Covid-19-pandemie werd de procedure opgeschort vanaf dag X + 36.

Nieuwe datum en (eventueel) nieuwe uurregeling

De uitgestelde sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tussen 16 november en 29 november 2020.

Bij het bepalen van de nieuwe datum moet rekening worden gehouden met de oorspronkelijk vastgelegde datum.

Voorbeeld – De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden op 16 november 2020 (1e maandag) wanneer de oorspronkelijke datum samenviel met 11 mei 2020  (1e maandag).

Er kan echter een andere datum worden bepaald door de ondernemingsraad (O.R.) of het comité voor preventie en bescherming op het werk (C.P.B.W.) of, bij ontstentenis ervan door de werkgever.

De uurregeling die op dag X werd meegedeeld blijft van toepassing.

De O.R. of het C.P.B.W. of, bij ontstentenis ervan de werkgever, kan de uurregeling echter wijzigen, maar het aantal uren dat oorspronkelijk voorzien was voor de stemming mag niet verminderd worden.

Herneming van de procedure en nieuwe kieskalender

De verkiezingsprocedure wordt hernomen op de vierenvijftigste dag die de uitgestelde verkiezingsdatum voorafgaat (= nieuwe X + 36, tussen 23 september en 6 oktober 2020).

De O.R. of het C.P.P.W. of, bij ontstentenis ervan de werkgever, bepaalt de nieuwe data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien vanaf de herneming, rekening houdend met de uitgestelde verkiezingsdatum (= nieuwe kieskalender).

Mededeling

Uiterlijk 7 dagen voor de datum van de herneming van de verkiezingsprocedure (tussen 16 en 29 september 2020) deelt de O.R. of het C.P.B.W. of, bij ontstentenis ervan de werkgever, het volgende mee aan de werknemers:

 • de nieuwe datum van de sociale verkiezingen;
 • de eventueel gewijzigde uurregeling;
 • de nieuwe data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien vanaf de herneming.

Deze kennisgeving gebeurt via aanplakking van een document dat overeenstemt met het model als bijlage bij het Koninklijk Besluit van 15 juli 2020. Dit gebeurt op dezelfde plaatsen als het op dag X aangeplakte bericht. Deze aanplakking kan worden vervangen door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens hun normale werkuren.

Tezelfdertijd worden deze inlichtingen meegedeeld aan de interprofessionele werknemersorganisaties en (wanneer een O.R. moet worden opgericht) de representatieve kaderledenorganisaties:

 • hetzij op elektronische wijze via de webapplicatie waarin precies daartoe werd voorzien op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
 • hetzij via verzending met de post aan de zetel van deze organisaties.

Bij ontstentenis van een O.R. of C.P.B.W., wordt een afschrift van dit document ook overgemaakt aan de vakbondsafvaardiging.

Opgelet! De O.R., het C.P.B.W. of de werkgever kunnen tijdens de periode van opschorting van de procedure sociale verkiezingen op geldige wijze vergaderen, beslissingen nemen en mededelingen doen over de nieuwe datum van de sociale verkiezingen, de uurregeling en de nieuwe kieskalender.

Elektronisch stemmen

Een wet van 15 juli 2020 verlengt de termijn tot het afsluiten van een akkoord om elektronisch te stemmen.

De beslissing om over te gaan tot elektronisch stemmen (al dan niet vanaf de gebruikelijke werkpost) kan namelijk worden genomen:

 • tot uiterlijk 34 dagen voor de nieuwe datum van de verkiezingen (= nieuwe X + 56, tussen 13 en 26 oktober 2020);
 • op basis van een akkoord tussen de werkgever en alle vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties en van de representatieve organisaties van kaderleden die kandidaten hebben voorgedragen voor de betrokken categorie van werknemers.

Deze beslissing wordt onmiddellijk meegedeeld aan de betrokkenen via aanplakking van een bericht tot rechtzetting van de inlichting aangeplakt op dag X. Dit gebeurt op dezelfde plaatsen als het op dag X aangeplakte bericht. Deze aanplakking kan worden vervangen door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens hun normale werkuren.

Tezelfdertijd wordt dit bericht tot rechtzetting meegedeeld aan de interprofessionele werknemersorganisaties en (wanneer een O.R. moet worden opgericht) de representatieve kaderledenorganisaties:

 • hetzij op elektronische wijze via de webapplicatie die precies daartoe werd voorzien op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
 • hetzij via verzending met de post aan de zetel van deze organisaties.

Ontslagbescherming

Even ter herinnering: de kandidaat-personeelsafgevaardigden die na het einde van de periode van opschorting van de procedure worden voorgedragen (ter vervanging van al voorgedragen kandidaten) zijn beschermd:

 • enerzijds, gedurende de periode die liep van dag X – 30 tot dag X + 35;
 • en anderzijds gedurende een periode die loopt van de zesendertigste dag voor de dag van de herneming van de verkiezingsprocedure (tussen 18 en 31 augustus 2020) tot de datum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten worden aangesteld (of, als het gaat om de tweede vruchteloze kandidatuur, tot 2 jaar na aanplakking van de uitslag van de uitgestelde verkiezingen).

 

Bronnen: koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot regeling van de herneming van de procedure sociale verkiezingen 2020 die werd opgeschort op basis van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie, B.S. 22 juli 2020; wet van 15 juli 2020 tot wijziging van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie om de termijn tot het afsluiten van een akkoord om elektronisch te stemmen bij de sociale verkiezingen 2020 te verlengen, B.S. 27 juli 2020; www.werk.belgie.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.