Sociale verkiezingen 2020: wet gepubliceerd!

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Hulp of advies nodig om de sociale verkiezingen te organiseren?

Ontdek onze formules

De wet die de organisatie van de volgende sociale verkiezingen regelt, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 april 2019.

Dit is de wet van 4 april 2019, die op 30 april 2019 in werking is getreden.

Herhaling! Ondernemingen (in de zin van technische bedrijfseenheid) die in de referentieperiode gewoonlijk gemiddeld minstens 50 of 100 werknemers tewerkstellen en dit met het oog op het verkiezen van werknemersvertegenwoordigers voor een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en een ondernemingsraad (OR) moeten sociale verkiezingen organiseren.

De voornaamste wijzigingen die de wet van 4 april 2019 doorvoert hebben betrekking op de volgende punten.

Datum sociale verkiezingen

De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden in de periode van 11 mei tot 24 mei 2020.

Berekening aantal tewerkgestelde werknemers

Het personeelsbestand wordt berekend over de volgende referentieperiode:

  • van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019 voor de berekening van het gemiddeld aantal werknemers tewerkgesteld in de onderneming; in de praktijk wordt het totale aantal kalenderdagen in elke periode die begint op de datum van indiensttreding en eindigt op de datum van uitdiensttreding die voor elke werknemer in het Dimona-systeem wordt meegedeeld tijdens deze referentieperiode, gedeeld door 365 (indien het werkelijke werkrooster een werknemer niet 3/4 bedraagt van het rooster dat hij zou hebben gewerkt als hij voltijds had gewerkt, wordt het totale aantal kalenderdagen gedeeld door 2);
  • van 1 april 2019 tot en met 30 juni 2019 voor de berekening van het gemiddelde aantal uitzendkrachten die ter beschikking van de gebruikende onderneming worden gesteld; in de praktijk wordt het totale aantal kalenderdagen gedurende welke elke uitzendkracht (die niet in de plaats komt van een vaste werknemer van wie de arbeidsovereenkomst is geschorst) tijdens referentieperiode is ingeschreven in het "personeelsregister voor uitzendkrachten" (bij te houden door de gebruikende onderneming) gedeeld door 92 (indien het werkelijke werkrooster van een uitzendkracht niet 3/4 bedraagt van de tijd die hij zou hebben gewerkt indien hij voltijds zou werken, wordt het totale aantal kalenderdagen gedeeld door 2).

Raadpleeg eveneens de Infoflash gepubliceerd op 3 april 2019 om te weten welke personen meetellen voor de berekening van het personeelsbestand.

Vrijstelling van het bijhouden van het personeelsregister voor uitzendkrachten

De gebruikende onderneming wordt vrijgesteld van het bijhouden van een personeelsregister voor uitzendkrachten indien de OR uiterlijk op 30 mei 2019 en door middel van een unanieme verklaring (opgenomen in de notulen van een vergadering) vaststelt dat de drempel van 100 werknemers is overschreden.

Stemrecht voor uitzendkrachten

Uitzendkrachten kunnen deelnemen aan de verkiezing van de personeelsafgevaardigden in de OR en/of het CPBW van de gebruikende onderneming, mits zij voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals een minimumperiode van tewerkstelling in de gebruikende onderneming op bepaalde tijdstippen.

Andere aanpassingen

De wet van 4 april 2019 bepaalt eveneens:

  • de digitalisering van bepaalde stappen van de procedure;
  • een verduidelijking van de duur dat de kiesresultaten en de samenstelling van de OR/CPBW moet worden aangeplakt;
  • de verplichting voor de werkgever om na elke sociale verkiezing aan de OR, of bij ontstentenis daarvan, aan de vakbondsafvaardiging een overzicht te bezorgen met betrekking tot de verhouding tussen de vrouwelijke en mannelijke kandidaten die voorkwamen op de definitieve lijsten en de verhouding tussen de vrouwelijke en mannelijke verkozenen die zetelen in de OR en het CPBW;
  • enz.

Wordt dus vervolgd…

Wilt u het aantal werknemers kennen dat u tewerkstelt? Contacteer Legal Partners via legalpartners@partena.be (betalende dienstverlening).

Bron: wet van 4 april 2019 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, B.S. 30 april 2019.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.